รายชื่อโรงบาลประกันสังคมทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพ

ads

ประกันสังคมในกรุงเทพมีโรงพยาบาลไหนเข้าร่วมบ้างนะ?

การทำประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันให้กับตนเองโดยการจ่ายเงินเข้าไปในระบบประกันสังคม เป็นการจ่ายเงินค่าประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง เช่น การคลอดบุตร การเกิดอุบัติเหตุ การว่างงาน และอื่น ๆ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นประกันสังคมจะช่วยสำรองจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ประกันตน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลง

ประโยชน์ของการทำประกันสังคม

การทำประกันสังคมเป็นสวัสดิการที่ทางรัฐมอบให้กับลูกจ้าง โดยสวัสดิการประกันสังคมมาจาก 3 ส่วน คือ รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนหรือลูกจ้าง โดยผู้ประกันตนจะเลือกโรงพยาบาลประกันสังคมที่ตนเองสะดวกหากต้องเข้ารับการรักษา และเงินประกันสังคมจะมาจากการหักเงินออกจากฐานเงินเดือนตามที่รัฐบาลกำหนด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประกันสังคมได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าบริการหรืออุปกรณ์การแพทย์ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาประกันสังคม

โรงพยาบาลประกันสังคมในกรุงเทพ

สวัสดิการจากประกันสังคมหลัก ๆ คือ การรักษาพยาบาล ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีโรงพยาบาลเข้าร่วมหลายแห่ง และนี่คือโรงพยาบาลทั้งหมดในกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมประกันสังคม

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐบาล:

 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (สธ)
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • โรงพยาบาลราชวิถี (สธ)
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โงพยาบาลราชพิพัฒน์
 • โรงพยาบาลเลิดสิน (สธ)
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของเอกชน:

 • โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
 • นวมินทร์โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 • โรงพยาบาลบางนา
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 8
 • โรงพยาบาลบางไผ่
 • โรงพยาบาลบางมด
 • โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
 • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
 • โรงพยาบาลพระราม 2
 • โรงพยาบาลเพชรเกษม 2
 • โรงพยาบาลเพชรเวช
 • โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
 • โรงพยาบาลมเหสักข์
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒะ
 • โรงพยาบาลมิชชั่น
 • โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว
 • โรงพยาบาลวิภาราม
 • โรงพยาบาลศิครินทร์
 • โรงพยาบาลสายไหม
 • โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
 • โรงพยาบาลหัวเฉียว

ผู้ประกันตนสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้กับที่พักของตน หรือเลือกโรงพยาบาลจากการบริการก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ประกันตน การทำประกันสังคมเป็นหลักประกันที่สำคัญถึงความไม่แน่นอนของชีวิต หากประกันสังคมไม่เพียงพอสามารถพิจารณาประกันสุขภาพรูปแบบอื่น ๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตอุ่นใจยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: