ว่างงานประกันสังคมจ่ายกี่เดือน ใช้เอกสารอะไรเพื่อขอรับสิทธิ์

ว่างงานรับเงินคืนจากประกันสังคม สูงสุด 6 เดือน

ในตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ถือว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงเช่นเดิม และด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงทำให้หลาย ๆ บริษัท หรือหลาย ๆ กิจการไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อไป นั่นจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กิจการเหล่านี้จำเป็นต้องปิดตัวลง เลิกจ้างงาน หรือลดเวลาการทำงานของพนักงาน

ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้หลายคนตกอยู่ในสภาวะ ‘ว่างงาน’ ตกงานช่วงโควิด และขาดรายได้ ซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้หลายคนเกิดความกังวลใจเป็นอย่างมาก แต่คุณทราบหรือไม่ว่าหากคุณเป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมผู้ประกันตน มาตรา 33 คุณสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ลาออกจากงาน และสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน มาดูกันว่าว่างงานประกันสังคมจ่ายกี่เดือน

เปิดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน


โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนระหว่าง ว่างงาน ให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรการ 33 ในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิ ดังนี้

 • ผู้ประกันจนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย รวมไปถึงกรณีผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
 • มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
 • ผู้ประกันตนจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างงาน หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างงานจึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานนับตั้งแต่วันที่ 8 ตามเงื่อนไขก่อนหน้า หากไม่ยื่นเรื่องจะเสียสิทธิ์
 • ต้องรายงานตัวตามกำหนดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index
 • ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
 • เป็นผู้ว่างงานที่ไม่ได้ถูกเลิกจ้างด้วยกรณี ดังนี้
  – ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
  – จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  – ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน
  – ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วัน (ติดต่อกัน) โดยไม่ได้มีเหตุอันควร
  – ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
  – ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
  – ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
เงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน
เงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน

ว่างงานได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคม เท่าไหร่?


 1. กรณีถูกเลิกจ้าง : จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยจะคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่าง ผู้ประกันตนเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท ได้รับเงินเดือนละ 5,000 บาท เป็นต้น
 2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา : จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่าง ผู้ประกันตนเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท ได้รับเดือนละ 3,000 บาท เป็นต้น
 3. กรณียื่นคำขอรับเงินทดแทนในกรณีว่างงาน เพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างงานและลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน

* กรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานเพราะลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

ว่างงานประกันสังคมจ่ายกี่เดือน
ว่างงานประกันสังคมจ่ายกี่เดือน

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิ์


 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
 • หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) กรณีที่ไม่มีสำเนาดังกล่าว สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
 • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหน้าแรกจะต้องมีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน โดยมีรายชื่อธนาคาร ดังนี้
 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 7. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 10. ธนาคารออมสิน
 11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ยื่นเรื่องได้ที่ไหน?


 • ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง หากไม่รายงานตัวตามกำหนดจะเสียสิทธิในการรับเงินทดแทน)
 • ยื่นแบบคำขอเพื่อรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่สำนักงานประกันสังคม พื้นที่กรุงเทพฯ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดของการว่างงานที่ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยให้ ซึ่งหลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จะทำการอนุมัติจ่ายรอบแรกเพื่อเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือก็จะโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ *ในกรณีที่เงินไม่เข้าบัญชี สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม :