โปรโมชั่นการบินไทย Visit Bangkok Special Fare

Visit Bangkok Special Fare

โปรโมชั่นราคาพิเศษ ThaiAirways สำหรับการเดินทาง จากต่างจังหวัด เข้ากรุงเทพ ฯ ในช่วงวันศุกร์/เสาร์ และ ขากลับออก จากกรุงเทพฯ ในช่วงวันอาทิตย์

สำหรับการออกบัตรโดยสาร และเริ่มต้นเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 – 31 มีนาคม 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaiair.com/offers/special-fare-promotions/th/visit_bkk.htm

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร
1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างจังหวัด เข้ามากรุงเทพฯ และกลับ ชั้นประหยัด ในเส้นทางและวันเดินทางตามที่กำหนดเท่านั้น
2.  ราคาบัตรฯ นี้ ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร และ เริ่มต้นเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 – 31 มีนาคม 2554
3.  สำหรับการเริ่มต้นเดินทางจากต่างจังหวัด เข้า กรุงเทพฯ  ในวันศุกร์/เสาร์ และเดินทางขากลับออกจากกรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์
4. Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯ แบบ Open Ticket
5.  ผู้โดยสารต้องออกบัตรฯ ทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
6.  ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
7. บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรฯ
8.  กรณีออกบัตรฯ แล้ว
8.1 ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
8.2 อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทาง สำหรับการเดินทาง เข้า กรุงเทพ ฯ เฉพาะ วันศุกร์ / เสาร์ และ เดินทางกลับจาก กรุงเทพฯ
ในวัน อาทิตย์ ตามเงื่อนไข และ ภายในอายุ ของโปรโมชั่น  โดยจะต้องทำการ ออกบัตร ฯ ที่สำนักงานขายการบินไทย โดยเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
อนุญาตให้เปลี่ยนได้ 1 ครั้งเท่านั้น และ จะต้องทำการออกบัตร ฯ ใหม่ ภายในอายุของบัตรโดยสารเดิม
9.  ไม่มีส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ทารก
10. ราคาบัตรฯ ข้างต้นไม่รวมค่าภาษีสนามบิน
11. ได้รับไมล์สะสมตามปกติ

**การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ / หรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**