สินเชื่อไทรทอง กี่วันอนุมัติ อีกหนึ่งทางเลือกตอบโจทย์เรื่องการเงิน

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน

ในยุคปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เช่นนี้ ต่างส่งผลกระทบหลากหลายด้านทั้งททางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ผลกระทบสู่ธุรกิจและปัญหาทางด้านการเงินต่าง ๆ ทำให้หลายคนเริ่มหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้จ่ายของผู้คนในยุคปัจจุบันอย่างมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กำลังเป็นที่น่าสนใจและถูกพูดถึงอย่างมากคือ สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ จากธนาคารออมสินอีกหนึ่งรูปแบบสินเชื่อที่น่าจับตามองโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน

สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์

สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์เป็นสินเชื่อจากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้สำหรับการรองรับการใช้จ่ายทุกประเภททั้งการท่องเที่ยว การซื้อรถ การใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ก็สามารถกู้ได้ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ นำไปหมุนเวียนใช้ในธุรกิจ

สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์

รายละเอียดสินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์

สำหรับสินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์สำหรับจำนวนเงินให้กู้ในกรณีใช้บุคคลค้ำประกันสามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยและไม่เกินรายละ 300,000 บาท หากใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันให้กู้รายละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
 • อนุมัติไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
 • ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน
 • อนุมัติไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด รวมถึงระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามในกำหนดสัญญาดังนี้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกันระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • สำหรับกรณีใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันระยะเวลาในการชำระเงินกู้คืนไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและมีรายได้แน่นอน รวมถึงมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาในการชำระคืนต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

หลักค้ำประกันใช้อะไรได้บ้าง

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

การใช้บุคคลค้ำประกันสามารถใช้ได้มากกว่า 1 คนโดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดดังนี้คือ

 • มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนและสามารถติดต่อได้

มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

 • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์กรของรัฐ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาท

กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารห้องชุดสวนไร่ที่นาในการค้ำประกัน

 • ที่ดินที่นำมาค้ำประกันต้องเป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 • ที่มีการตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคบริโภคอื่นๆตามความจำเป็นและมีทางสาธารณะประโยชน์ซึ่งสามารถให้รถผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • ในกรณีหลักประกันเป็นที่ดินหรือที่สวนไร่นาต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

สำหรับสินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์จากธนาคารออมสิน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและผลิตภัณฑ์สินเชื่อในรูปแบบของการค้ำประกัน โดยการอนุมัติสินเชื่อหากส่งเอกสารครบจะใช้เวลาดำเนินการอยู่ที่ 7-14 วันทำการ ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งในกรณีใช้บุคคลค้ำประกันหรือใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน นอกจากนี้ยังมีระยะเวลาผ่อนชำระคืนเริ่มต้นตั้งแต่ 7-25 ปีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกขอสินเชื่อ

 READ MORE