สินเชื่อประชาชนสุขใจ ธนาคารออมสิน 2563

ในยุคปัจจุบันสินเชื่อต่างๆ ในเข้ามามีบทบาทกับกลุ่มคนหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงหลากหลายอาชีพที่สามารถขอในส่วนของสินเชื่อเพื่อนำเงินก้อนที่ได้นั้นมาหมุนเวียนค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการสร้างอาชีพหรือสำหรับใช้เป็นเงินทุน ในการต่อยอดต่างๆ โดยจะมีการชำระคืนผ่านช่องทางธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นผู้ปล่อยกู้รวมถึงมีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนด

ธนาคารออมสิน ถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเครดิต หรือสินเชื่อต่างๆ ที่เรียกได้ว่ามีการผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน และการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่น่าสนใจของธนาคารออมสินเรื่องก็คือ “สินเชื่อประชาชนสุขใจ” ถือเป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์ บุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี เป็นสินเชื่อที่เป็นโครงการสำหรับให้ประชาชนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำรงชีพ โดยธนาคารออมสินพร้อมสร้างโอกาสรวมถึงการเพิ่มรายได้เพื่อให้ประชาชนได้มีอนาคตที่ดีกว่าในการขอสินเชื่อโครงการสำหรับประชาชนโครงการนี้

คุณสมบัติ​ของผู้กู้

คุณสมบัติของผู้กู้นั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย งานบริการ และผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการจำหน่าย หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องมีสัญชาติไทยมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี รวมถึงควรต้องเป็นผู้ที่มีสิ่งที่อยู่อย่างแน่นอนที่สามารถติดต่อได้และมีที่ประกอบอาชีพมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคาร โดยสินเชื่อประชาชนสุขใจนี้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรวมถึงการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายโดย จะพิจารณาวงเงินเริ่มต้นที่ 10,000 ถึง 200,000 บาท รวมถึงระยะเวลาการชำระเงินกู้และดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3 ปีหรือ 36 งวดและ 10 ปีหรือ 120 งวด อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

**ซึ่งในกรณีที่ผู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องให้ผู้ปกครองจะทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญาร่วมด้วย

หลักประกันในการกู้เงินสินเชื่อประชาชนสุขใจมีอะไรบ้าง ?

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท ดังนี้

  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน
โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
  • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
  • โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสัญญา

ซึ่งสินเชื่อประชาชนสุขใจ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสินเชื่อจากธนาคารออมสินที่ให้คุณสามารถเลือกคู่สำหรับการนำไปใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามที่คุณต้องการพร้อมรายละเอียดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครที่เราได้รวบรวมมาฝาก โดยสามารถเลือกสมัครผ่านธนาคารออมสินหรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1115 ธนาคารออมสินเองยังมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินอีกหลากหลายให้ผู้ที่สนใจกำลังมองหาความคล่องตัวทางด้านการเงินได้เลือกสมัครและใช้จ่ายตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเครดิต สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ ที่คุณสามารถเลือกสมัครผ่านช่องทางออนไลน์สมบัติและรายละเอียดรวมถึงอัตราดอกเบี้ย ในแบบที่คุณเลือกในการใช้จ่ายทางด้านต่างๆ ของคุณให้มากยิ่งขึ้น

 READ MORE :