Home Reviews loan สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2563 ใครขอได้บ้าง?

สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2563 ใครขอได้บ้าง?

สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2563 ใครขอได้บ้าง?

สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ มีกี่แบบ พร้อมรายละเอียดการสมัคร

“เงิน” ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันเนื่องจากสิ่งของต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น เงินยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตสำหรับการจับจ่ายซื้อของในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 หรือปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ ทำให้หลากหลายคนไม่สามารถหมุนเวียนค่าใช้จ่ายหรือการขาดสภาพคล่องทางการเงินนั่นเอง โดยทางด้านธนาคารก็ได้มีการเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จนได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบัตรเครดิตหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้จ่ายด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยราคาพิเศษ สินเชื่อก็มีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ แต่สถานการณ์ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าหลากหลายคนหันมามองหาสินเชื่อประเภทสินเชื่อบุคคลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เราได้เงินก้อนเพื่อนำไปหมุนเวียนค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ได้นั่นเอง โดยจะมีเงื่อนไขและการสมัครทั้งในส่วนที่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันหรือการใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

สินเชื่อออมสิน

ธนาคารออมสิน ถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีการให้บริการในส่วนของสินเชื่อหลากหลายรูปแบบซึ่งในปี 2563 นี้หลายคนคงกำลังมองหาการกู้สินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกัน สำหรับสินเชื่อของธนาคารออมสินไม่มีบุคคลค้ำประกันนั้นจะมีกี่แบบรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครเป็นอย่างไร ใครสามารถขอสินเชื่อตัวไหนได้บ้าง Promotions.co.th ของเรารวบรวมมาฝากกันแล้วค่ะ

1 สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ ให้วงเงินกู้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท  พร้อมชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เป็นการคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
 • รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
 • รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

 : คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ
 • กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

2 สินเชื่อออมสุขใจ

สินเชื่อออมสุขใจ

สินเชื่อที่ให้คุณกู้เพื่อเป็นเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน และให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้แต่ไม่เกินรายละ  200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัน วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท
 • ฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท
 • ฝากเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน วงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

 : คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้มีรายได้ประจำ หรือ ผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

**ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

3 โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (ผู้มีอาชีพอิสระ)

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (ผู้มีอาชีพอิสระ)

สินเชื่อฉุกเฉินในยุคโควิดเช่นนี้ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

 : คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 • ผู้มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่นๆ
 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

**กรณีเข้าโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้ได้ สามารถลงทะเบียนเพื่อของสินเชื่อได้ที่ gsb.or.th

เรื่องการเงินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการเลือกขอสินเชื่อต่างๆ ควรต้องศึกษารายละเอียดเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกขอสินเชื่อ ธนาคารออมสินก็ถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีสินเชื่อหลากหลายรูปแบบใครที่กำลังมองหาสินเชื่อที่ไม่ต้องมีคนค้ำประกันในปี 2563 อยู่นั้นก็สามารถเลือกเช็ครายละเอียดพร้อมทั้งดูคุณสมบัติในการสมัครและยื่นขอสมัครกับธนาคารออมสินได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านธนาคารหรือใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่ Contact Center 1115 ได้เช่นเดียวกัน

 READ MORE : 

Exit mobile version