สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 กู้ 50,000 บาท ลงทะเบียนอย่างไร ?

ads

ใครกู้ได้บ้าง ?

เมื่อสภาพคล่องทางการเงินเริ่มมีปัญหา หลายคนก็เริ่มมองหาแหล่งสินเชื่อทางด้านการเงิน เพื่อหวังยื่นขอสินเชื่อและนำเงินก้อนดังกล่าว มาใช้จ่ายทั้งเพื่อดำรงชีพ ใช้หนี้สิน หรือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ไม่แปลกที่ทุกวันนี้ สถานบันการเงินเช่นธนาคารหลายแห่งจะออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางด้านการเงิน เพื่อตอบรับความต้องการในการใช้จ่ายของประชาชน

และ “ธนาคารออมสิน” ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มีรายได้ประจำ แบบไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ดังเช่นโครงการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ที่ก่อนหน้านี้ มีการเปิดลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อไปแล้ว 1 ครั้ง ปรากฏว่า มีผู้ขอสินเชื่อบางส่วนที่ไม่ผ่านการอนุมัติในรอบแรก ทำให้สิทธิ์ตามโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากยังคงเหลืออยู่

ด้วยเหตุนี้เอง ธนาคารออมสิน เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบ 2 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

(1) วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

(2) อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

(3) ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

(4) ไม่ต้องค้ำประกัน

(5) ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

(6) ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

  • เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

วิธีลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบ2 ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

(1) เข้าแอปพลิเคชัน MyMo เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดปุ่มสมัคร

(2) กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

(3) หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

(4) หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน

(5) กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน

(6) จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอันเสร็จสิ้น

เช็กผลสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ยุ่งยากไหม ?

หลังยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบ 2 ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ทางธนาคารออมสินจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่าน ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

– Push Notification บน MyMo

– ข้อความ SMS

โดยในกรณีที่ผ่านการพิจารณา จะปรากฏข้อความว่า “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม”

ส่วนในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณา จะปรากฏข้อความว่า “คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม”

ที่มา : ธนาคารออมสิน

✔ คลิกสมัคร “สินเชื่อ บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :