Home Reviews loan สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นของธนาคารอะไร? กู้มารีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ไหม?

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นของธนาคารอะไร? กู้มารีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ไหม?

เงินทุนหมุนเวียนสำหรับประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ จากออมสิน ทำอะไรได้บ้าง ?

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จากธนาคารออมสิน คือเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ รวมถึงการชำระหนี้อื่นๆ ช่วยเพิ่มรายได้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า อนุมัติวงเงินสูงสุด 2 แสนบาท ระยะเวลาผ่อนชำระคืนนานสุด 8 ปี แม้แต่ผู้ที่ยังไม่มีอาชีพก็กู้ได้

คุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • เป็นผู้ประกอบกิจการรายย่อย
 • เป็นผู้ตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย แต่ยังไม่มีเงินทุน
 • มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีผู้กู้อายุไม่ครบ 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
 • ต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริการ หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อในฐานข้อมูล Negative File จากฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต ก่อนการอนุมัติสินเชื่อ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของออมสิน มีวัตถุประสงค์อะไร ?

1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
2. เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
3. ชำระหนี้สินอื่นๆ
4. ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน

ดูจากวัตถุประสงค์ของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เราสามารถกู้สินเชื่อเพื่อมาชำระหนี้สินได้ตามปกติ แต่ต้องไม่ใช่กู้มาเพื่อปิดยอดค้างชำระสินเชื่อตัวอื่นของธนาคารที่เป็น (NPLs) หรือที่เรารู้จักในชื่อว่า “หนี้เสีย” กล่าวคือ หนี้ผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป

ส่วนเรื่องของการขอกู้มาปิดหนี้บัตรเครดิตนั้นสามารถทำได้โดยเราสามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยหากผ่านการอนุมัติทางธนาคารออมสินจะจ่ายเป็นเช็คให้กับเราสำหรับจ่ายหนี้บัตรกับสถาบันการเงินนั้นๆโดยเฉพาะ (กันเราเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่น) นอกจากนี้ทางธนาคารจะให้เราทำประกันชีวิตเผื่อเราเป็นอะไรไปก็ให้ประกันรับผิดชอบ ส่วนระยะเวลาพิจารณอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารและปริมาณลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อของสาขา

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบรับรองการทำงานจากบริษัท
 • ใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุดทุกบัตร

ถือเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจ เพราะจะว่าไปปัญหาที่สร้างความกังวลใจ ไม่มีกะจิตกะใจในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็คือ “หนี้สิน” นี่แหละ หากมีสถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถืออย่างธนาคารออมสินซึ่งเป็นของรัฐบาลก็ยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของความน่าเชื่อถือและความมั่นคง

ที่สำคัญเงื่อนไขของผู้กู้ก็เปิดกว้าง อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือโทร 1115

อ่านเพิ่มเติม :

 

Exit mobile version