Home Reviews loan สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ 2561 สมัครที่ไหนได้บ้าง?

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ 2561 สมัครที่ไหนได้บ้าง?

 สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ 2561 สมัครที่ไหนได้บ้าง?

สินเชื่อบุคคลกรุงไทยธนวัฎ สินเชื่อที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้

สินเชื่อ ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของสินค้าและบริการ หรือ ในรูปแบบของเงิน แต่ส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นกันนั้นจะเป็นในส่วนของสินเชื่อเงินเสียมากกว่า โดยสินเชื่อนั้นจะทำให้เราได้สามารถใช้จ่ายเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนซึ่งจะนำไปผลิตรายได้เพิ่มจากการทำธุรกิจ หรือ การชำระหนี้ก็ตาม โดยจะมีการกำหนดอัตราและระยะเวลาการชดใช้คืนตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

ในส่วนของสินเชื่อนั้นมีหลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้านและที่พักอาศัย สินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น โดยแต่ละประเภทสินเชื่อจะมีระยะเวลาการชำระคืนที่แตกต่างกัน ทั้งแบบระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว และมีทั้งในรูปแบบของส่วนมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อกรุงไทย กรุงไทยธนวัฎ เป็นอีกหนึ่งบริการทางด้านสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย ก็สามารถขอในส่วนของสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ได้ ในวงเงินสูงสุดถึง 12 เท่าของเงินเดือน คิดดอกเบี้ยตามจริงที่ใช้ ซึ่งจะทำให้คุณมีเงินสดสำรองพร้อมใช้ สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ จะมีผู้ค้ำประกันหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็สามารถทำได้ ถ้าหากไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย สมัครได้ง่ายเพียงมีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทยเท่านั้น

**สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย หรือ สมัครผ่านทางธนาคารก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

คุณสมบัติผู้กู้ 

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ

หน่วยงานที่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย

เงินเดือน

เงินคงเหลือในบัญชีแต่ละเดือน

มี ตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน
ไม่มี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน

พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการ
และ รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานที่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย

เงินเดือน

เงินคงเหลือในบัญชีแต่ละเดือน

มี ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
ไม่มี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน

-ที่สำคัญอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปี มีการต่อสัญญาจ้างแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง

พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท)

หน่วยงานที่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย

เงินเดือน

เงินคงเหลือในบัญชีแต่ละเดือน

มี ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
ไม่มี ให้ไปสมัครในส่วนของ กรุงไทยธนวัฎ 5Plus

**ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
  • Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน สำหรับผู้ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นในการพิจารณาได้

ตอนนี้ทางสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ได้เพิ่มในส่วนของสินเชื่อธนวัฏ 5 Plus สำหรับผู้ที่ทำงานเอกชนก็สามารถกู้สินเชื่อเงินสดพร้อมพร้อมใช้ได้ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR + 9% ต่อปี ซึ่งสามารถเลือกสมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางธนาคารได้เลย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขอสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีบัญชีกรุงไทยอยู่แล้วสามารถยื่นเรื่องในการขอสินเชื่อได้เลย

READ MORE : 

Exit mobile version