ตรวจสอบสิทธิ์โรงพยาบาลประกันสังคมด้วยตัวเองได้ที่เว็บไหน?

ads

ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ควรไปโรงพยาบาลอะไร?

ประกันสังคม คือ การทำประกันความเสี่ยง โดยประกันสังคมเป็นสิ่งที่รัฐมอบให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างจะเป็นผู้หักเงินจากเงินเดือนของลูกจ้าง 5% สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน ซึ่งเงินส่วนนี้จะสมทบเข้ากับกองทุนประกันสังคมที่สามารถดึงออกมาใช้ได้ในกรณีที่ผู้ประกันตนประสบเหตุที่ครอบคลุมความเสี่ยงของประกันสังคม เช่น การว่างงาน การเกิดอุบัติเหตุ การคลอดบุตร และอื่น ๆ ที่เข้าข่ายเงื่อนไขได้รับการชดเชยจากประกันสังคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม คือ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยสำนีกงานประกันสังคม (สปส.) มีบทบาทหน้าที่หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

 • รับเรื่องร้องเรียนและจัดการปัญหาระหว่างผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลประกันสังคม
 • ดูแลการจ่ายเงินของกองทุนทดแทน เนื่องจากกองทุนทดแทนมีกฎที่สำคัญ คือ ผู้ประกันตนจะสามารถเบิกได้ก็ต่อเมื่อบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากการทำงานเท่านั้น จึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด
 • บริหารเงินประกันสังคมที่มาจากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐ เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนและเกิดกำไร
 • ตรวจสอบการร้องเรียนจากผู้ประกันตน และรับทราบการลาออกของผู้ประกันตน
 • รับเรื่องการเบิกค่าทันตกรรมจากผู้ประกันตน โดยปกติค่าทันตกรรมจะเบิกได้ปีละไม่เกิน 900 บาท
 • แจ้งข่าวสารและประสานงานกับฝ่ายบุคคลของบริษัทที่เข้าร่วมประกันสังคม
 • ดูแลและคุมเข้มการเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบก่อนการเบิกทุกครั้ง
 • รับแจ้งเรื่องขอเงินสงเคราะห์บุตรให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกรณีที่พ่อและแม่มีประกันสังคมทั้ง 2 คน ต้องเลือกว่าใครจะเป็นผู้เบิก ไม่สามารถเบิก 2 รอบได้
 • รับเรื่องการเสียชีวิตของผู้ประกันตน พร้อมตรวจสอบหากเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงานจะได้รับเงินชดเชย

จะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมจะเกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และให้ผู้ประกันสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการทำประกันสังคม

การทำประกันสังคมมีประโยชน์แก่ผู้ประกันตนหลายประการ โดยแบ่งเป็นการใช้สิทธิ์ในกรณีต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล

เป็นสิทธิที่ใช้ได้เมื่อผู้ประกันตนจ่ายค่าประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประกันสังคมของรัฐแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถเบิกได้ตามจริง ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยในที่สามารถเบิกค่าห้องและค่าอาหารได้วันละ 700 บาท นอกนั้นเบิกจ่ายตามจริง แต่หากสิทธิประกันสังคมอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนจะมีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการเบิก นอกจากนั้นค่ารักษาพยาบาลยังครอบคลุมถึงค่าทำฟันด้วย ซึ่งค่าทันตกรรมจะตกปีละไม่เกิน 900 บาท

 • สิทธิประโยชน์เมื่อทุพพลภาพ

เป็นสิทธิที่ใช้ได้เมื่อผู้ประกันตนจ่ายค่าประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยกรณีทุพพลภาพจะต้องไม่เกิดจากการทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% ของเงินเดือนตลอดชีวิตในกรณีทุพพลภาพร้ายแรง รวมถึงค่ารักษาพยาบาลตามจริงเมื่อรักษาในโรงพยาบาลรัฐ และจ่ายแบบจำกัดวงเงินในกรณีรักษาโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ

 • สิทธิประโยชน์การคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตร

เป็นสิทธิที่ใช้ได้เมื่อผู้ประกันตนจ่ายค่าประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 เดือน ในกรณีคลอดบุตร และ 12 เดือนในกรณีสงเคราะห์บุตร โดยค่าคลอดบุตรสามารถขอเบิกได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และผู้ประกันตนหญิงได้เงนชดเชย 50% ของเงินเดือนจำนวน 90 วัน และสามารถขอเงินสงเคราะห์บุตรได้เดือนละ 400 บาท จนกว่าบุตรจะอายุ 6 ขวบ จำกัดจำนวนบุตรที่สามารถเบิกได้เพียง 3 คนเท่านั้น

 • สิทธิประโยชน์ชราภาพ

เป็นสิทธิที่ใช้ได้โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งเงินเข้าประกันสังคม หากส่งครบ 180 เดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปี โดยเงินบำนาญจะขึ้นอยู่กับเงินเดือนโดยเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แต่หากส่งไม่ครบ 180 เดือนจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปีแทน โดยเงินบำเหน็จจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่าย

 • สิทธิประโยชน์การเสียชีวิต

เป็นสิทธิที่ใช้ได้เมื่อผู้ประกันตนจ่ายค่าประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน และการเสียชีวิตต้องไม่เกี่ยวกับการทำงาน โดยประกันสังคมจะจ่ายค่าทำศพ 40,000 บาท พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ให้ผู้ที่ถูกระบุให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ หากไม่ระบุผู้ใดเลยจะเฉลี่ยให้บิดามารดา สามี/ภรรยา และบุตรเท่า ๆ กัน

 • สิทธิประโยชน์การว่างงาน

เป็นสิทธิที่ใช้ได้เมื่อผู้ประกันตนจ่ายค่าประกันตนมาแล้ว 6 เดือน และว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป โดยต้องเป็นผู้ที่พร้อมฝึกงานและรับโอกาสที่กรมการจัดหางานของรัฐจัดให้ การว่างงานประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยโดยอิงตามฐานเงินเดือน

ตรวจสอบโรงพยาบาลประกันสังคม

การมีประกันสังคม ผู้ประกันตนจะต้องเลือกโรงพยาบาลประกันสังคม ซึ่งโดยปกติผู้ประกันตนจะเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการรักษา การตรวจสอบโรงพยาบาลประกันสังคมสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของสปสช. และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด และระบุตัวอักษรในภาพ เพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจสอบโรงพยาบาลประกันสังคมของตนเองได้แล้ว

 

>>>ตรวจสอบโรงพยาบาลประกันสังคม คลิกที่นี่<<<

นอกจากการตรวจสอบโรงพยาบาลประกันสังคมแล้ว ผู้ประกันตนยังสามารถขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมด้วยตนเองได้ที่แอปพลิเคชั่น SSO Connect Mobile บนแอปพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้หลากหลาย มีความสะดวกอย่างมากต่อผู้ที่มีประกันสังคม

ประกันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัว มีไว้ก็อุ่นใจว่ามีหลักประกันความเสี่ยง นอกจากประกันสังคมแล้ว บางคนอาจจะพิจารณาทำประกันอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อความครอบคลุมที่มากขึ้น เพื่อการรับมือกับสภานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

อ่านเพิ่มเติม: