Home Reviews Insurance เมาแล้วขับ ประกันไม่จ่าย หากดื่มเกิน 50มก.

เมาแล้วขับ ประกันไม่จ่าย หากดื่มเกิน 50มก.

คนขับรู้ไว้? แอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัม ประกันไม่จ่ายนะ

เป็นข่าวตามหน้าสื่อให้เห็นมานานเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ว่าจะช่วงเทศกาล หรือนอกช่วงเทศกาลก็ตาม สาเหตุหลักๆ ล้วนมาจากการเมาแล้วขับ ซึ่งสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับทั้งผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่เกี่ยวข้องก็พลอยได้รับผลประกบที่เกิดขึ้นด้วย

คปภ. งัดมาตรการเด็ดหวังลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้ร่วมรณรงค์สร้างวินัยการจราจรให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน โดยความเห็นชองของนายทะเบียนให้แก้ไขข้อความดังนี้

“การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดให้ถือว่า เมาแล้วขับ” ซึ่งคำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาแล้ว

สำหรับสาระสำคัญก็คือ กรณีผู้ขับขี่รถซื้อประกันภัยภาคสมัครใจขับรถชนและตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเมื่อประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์นั่งเอง แต่อย่างไรก็ตามสำหรับคู่กรณีและบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เอาประกันคันดังกล่าวยังคงได้รับความคุ้มครอง

โดยบริษัทประกันภัยของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยฝ่ายผิดจะต้องให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินและจะไปไล่เบี้ยเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจ่ายไปจากผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อไป ทั้งนี้ ปริมาณแอลกอฮอล์ดังกล่าว ไม่กระทบต่อความคุ้มครองของการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แต่อย่างใด

นอกจากมาตรการส่งเสริม “เมาไม่ขับ” ดังกล่าว คปภ. ยังสนับสนุนสำหรับผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทในอัตราร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ เพียงแค่ผู้เอาประกันภัยแจ้งกับบริษัทที่รับประกันภัยว่าจะขอเพิ่มเติมสัญญาแนบท้ายเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยจะขับขี่รถโดยปลอดแอลกอฮอล์ก็จะได้รับส่วนลดทันทีร้อยละ 10

ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบแล้วทั้งสิ้น 10 บริษัท ดังนี้ บริษัท ประกอบด้วย บมจ. เทเวศประกันภัย บมจ. ทิพยประกันภัย บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย บมจ.ไทยศรีประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย บมจ.ไทยประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย บมจ. เมืองไทยประกันภัย และบมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

สำหรับมือใหม่หัดขับที่อาจยังไม่ทราบสาระสำคัญของข้อกฎหมายใหม่ที่แก้ไขครั้งนี้ หวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากบทความนี้ไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตามการขับขี่โดยไม่ประมาทด้วยวิธีอื่น ๆ ก็เป็นอะไรที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รถยนต์ที่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร รวมไปถึงก่อนออกเดินทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ารถยนต์ของคุณมีความคุ้มครองตามประกันภัยภาคสมัครใจที่ได้เลือกไว้ เพื่อประโยชน์กับตัวคุณเองและผู้ร่วมเดินทางนั่นเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. โทร. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0-2515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 หรือ

อ่านเพิ่มเติม 

https://promotions.co.th/insurance/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C

 

Exit mobile version