Home Reviews Insurance ลูกจ้างเฮ! กม.ใหม่ ขยายความคุ้มครองลูกจ้าง เพิ่มค่าชดเชย-วันลาคลอด

ลูกจ้างเฮ! กม.ใหม่ ขยายความคุ้มครองลูกจ้าง เพิ่มค่าชดเชย-วันลาคลอด

สนช. ผ่านกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิลูกจ้าง 7 ข้อ กว่า 9.5 ล้านคนได้ประโยชน์

ย้อนไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิลูกจ้าง 7 ประเด็น ประเด็นสำคัญคือปรับเพิ่มค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 400 วัน จากเดิม 300 วัน พร้อมกันนี้เพิ่มวันลาคลอดจากเดิม 90 วันเป็น 98 วัน เพื่อให้ครอบคลุมช่วงการตรวจครรภ์ด้วย

โดยกฎหมายดังกล่าวเพิ่มเติมสิทธิของผู้ทำงานที่ได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งบังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยให้ความสำคัญกับลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างมาเป็นระยะเวลานา 20 ปี ได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างลากิจได้ปีละ 3 วันโดยได้รับค่าจ้าง โดยกฎหมายใหม่นี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

สรุปสาระสำคัญของสิทธิที่แรงงานหรือคนทำงานได้เพิ่มขึ้นมีดังนี้

1. ลูกจ้างมีสิทธิลากิจไม่น้อยกว่า 3 วันต่อปี
ซึ่งกฎหมายเดิมไม่มีกำหนดไว้

2. เพิ่มเงินค่าชดเชยเลิกจ้าง
จากเดิมกฎหมายบังคับใช้อยู่ 5 อัตรา ได้แก่
ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปีจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 30 วัน
ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 90 วัน
ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 180 วัน
ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 240 วัน
ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 10 ปี ขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 300 วัน
เพิ่มเติมกฎหมายใหม่ ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 20ปี ขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 400 วัน

3. การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างต้องให้ลูกจ้างยินยอม
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง หรือนายจ้างเป็นนิติบุคคลมีการโอน ควบรวมกับนิติบุคคลใด มีผลให้ลูกจ้างต้องย้ายไปขึ้นตรงกับนิติบุคคลใหม่ การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน และนายจ้างใหม่ต้องรับทั้งสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างติดไปด้วยทุกประการ

4. เพิ่มวันลาคลอด
ลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดได้เพิ่มอีก 8 วัน จาก 90 วัน เป็น 98 วัน และได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ และหากลาไปพบแพทย์เพื่อตรวจครรภ์ก็ได้รับค่าจ้างด้วย คลิกอ่าน >>คลอดบุตร ประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่ 2561 พร้อมประกันสุขภาพเพื่อลูกน้อย

5. ย้ายสถานประกอบการ หากลูกจ้างไม่ยินยอม ลูกจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และได้สิทธิชดเชยตามกฎหมาย

6. นายจ้างเสียดอกเบี้ยผิดนัดลูกจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 15% ต่อปี จากเดิมแค่ 7.5%

7. ลูกจ้าง ชายและหญิง ได้ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด เท่าเทียมกันหากมีลักษณะงานเหมือนกัน ปริมาณเท่ากัน

และทั้งหมดนี้ก็คือกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ที่ออกมาบังคับใช้แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยสาระสำคัญมุ่งเน้นขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างในหลายกรณี เพื่อให้ลูกจ้าง พนังงานออฟฟิศ ได้รับความเป็นธรรมและสิทธิที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าชดเชยที่เพิ่มขึ้นมา เพิ่มวันลาคลอด และอื่น ๆ ท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวสิทธิของตัวท่านเองในฐานะลูกจ้างกับสำนักงานประกันสังคมได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version