ประกันสุขภาพแห่งชาติ คืออะไร ?

บัตรทอง ใครเป็นผู้มีสิทธิลงทะเบียนบ้าง ?

หลักประกันสุขภาพแห่งประชาติ เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต (ไม่ใช่สิทธิเพื่อการสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม) ซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อ “สิทธิบัตรทอง” หรือ สิทธิ 30 บาท นั่นเอง

ซึ่งรัฐบาลจัดให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ใครเป็นผู้มีสิทธิลงทะเบียน บัตรทอง บ้าง

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท คือ

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพอื่นที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐ ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ, พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง

การลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มี 3 ลักษณะ 


1. การลงทะเบียนรายบุคคล

 • เลือกหน่วยบริการประจำ หรือขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ
 • ต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในกรณีไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

2. การลงทะเบียนในกลุ่มเฉพาะ เช่น

 • กลุ่มนักเรียน นักศึกษา
 • กลุ่มทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์ ดำเนินการโดยกรมการแพทย์ทหาร กระทรวงกลาโหม)

3. การลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิ

 • กรณีเด็กแรกเกิด 0-5 ปี
 • กรณีบุคคลสิ้นสุดสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสังคม หรือสิ้นสุดประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้
 • กรณีหน่วยบริการประจำที่บุคคลได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ถอนตัว หรือพ้นจากการเป็นหน่วยบริการประจำ
 • กรณีเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนหน่วยบริการกลับไปยังภูมิลำเนา / ผู้พำนักในราชทัณฑ์ที่พ้นโทษ / ทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ
 • กรณีบุคคลเข้ารับการบริการสาธารณสุขเป็นครั้งแรก และยังไม่ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ
 • การลงทะเบียนสิทธิคนพิการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท.74) ต้องนำใบรับรองความพิการจากแพทย์ หรือแสดงบัตรคนพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ลงทะเบียน ณ สถานที่รับลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิฟื้นฟูสมรรถภาพ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง โทร.1330 สายด่วน สปสช. บริการให้ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
กด 1 : รับฟังข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กด 2 : ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ
กด 3 : ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพประชาชน
กด 4 : รับฟังการใช้สิทธิสวัสดิการพนังงานส่วนท้องถิ่น
กด 5 : ข้อมูลสำหรับหน่วยบริการ
กด 0 : ติดต่อเจ้าหน้าที่
กด # : รับฟังซ้ำ

ประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง ถือเป็นหลักประกันสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยตามกฎหมาย ใครที่ทราบข้อมูลแล้วว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิอย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิของตัวเองกันนะครับ

อ่านเพิ่มเติม :