ads

วันนี้คลอดแล้วจากกระทรวงการคลัง ในที่ประชุม ครม. กับเทศกาล ช็อปช่วยชาติ 2016 ระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 นี้ ซึ่งเกี่ยวกับการช่วยลดหย่อนภาษี (Tax Reduction) กับบุคคลธรรมดา โดยที่จะใช้มาตรการ ช็อปช่วยชาติ คือให้ประชาชน ซื้อสินค้าและบริการตามที่กำหนด และสามารถ นำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ไปหักภาษีในปีหน้า 2560 ได้ และจากที่เราเคยลงข้อมูลไป เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท นั้น อันที่จริงแล้วเมื่อมาตรการนี้คลอดออกมา คงเหลือที่หักได้แค่ 15,000 บาท เท่านั้น เรามาดูหลักการการคิดคำนวณ การใช้ สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดากันดีกว่า

อะไรที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้?

สุรา เบียร์ ไวน์ สินค้าแอลกอฮอล์ทุกประเภท

น้ำมันรถ

ยาสูบทุกประเภทเช่น บุหรี่ ซิกการ์

น้ำมัน และ ก๊าซ LPG NGV สำหรับ รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ และ เรือ

ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่กันนะ?

เงินได้สุทธิ

อัตราภาษี

รับเงินภาษีสูงสุด

0-150,000 ยกเว้นภาษี 0
150,001 – 300,000 5% 750
300,001 – 500,000 10% 1,500
500,001 – 750,000 15% 2,250
750,001 – 1,000,000 20% 3,000
1,000,001 – 2,000,000 25% 3,750
2,000,001 – 4,000,000 30% 4,500
มากกว่า 4,000,000 35% 5,250

 

ตารางแสดงรายการสินค้าและบริการที่สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษี

ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559

(วันที่ 14 ธ.ค. 59 – วันที่ 31 ธ.ค. 59)

%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-2559

ประเภทค่าใช้จ่าย

สิทธิลดหย่อน

หมายเหตุ
ได้ ไม่ได้
ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ หรือจากห้างสรรพสินค้า X ไม่รวมถึงการซื้อ สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่
ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร หรือในโรงแรม X

 

ไม่รวมถึงการซื้อ สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่
ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถ X
ค่าซ่อมรถ X  ต้องเป็นการซ่อมและชำระค่าบริการ ในช่วงวันที่ 14- 31 ธ.ค. 59 และซ่อมแล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 59 สามารถนำมาหักลดหย่อนได้
ค่านวดหน้า สปา X
ซื้อสินค้าในร้าน duty free X

เฉพาะสินค้า
ที่เสีย VAT

ไม่รวมถึงการซื้อ สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม X การให้บริการของสถานพยาบาลได้รับยกเว้น VAT
ค่าซื้อทองคำแท่ง X

 

ทองคำแท่งได้รับยกเว้น VAT
ค่าซื้อทองรูปพรรณ Xได้เฉพาะค่ากำเหน็จ ทองรูปพรรณเสีย VAT เฉพาะค่ากำเหน็จ
ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ X เนื่องจากเป็นการชำระค่าสินค้าและบริการของเดือนก่อน
ค่าน้ำมันรถ ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ X
ค่าที่พักโรงแรมในประเทศ X

 

 

ไม่สามารถหักลดหย่อนได้ตามมาตรการนี้
แต่สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (กฎกระทรวงฉบับที่ 316 และ 322)

 

 

 

 

ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ   X ไม่สามารถหักลดหย่อนได้ตามมาตรการนี้
แต่สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (กฎกระทรวงฉบับที่ 316 และ 322)
ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ไปต่างประเทศ X  

 

ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ X ค่าขนส่งในประเทศได้รับยกเว้น VAT อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจด VAT
ผู้ซื้อสามารถนำค่าตั๋วเครื่องบินมาหักเป็นค่าลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้
ค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ X
ซื้อประกันชีวิต ประกันรถยนต์ X ไม่ได้เนื่องจากเป็นการให้บริการประกัน
ซึ่งคุ้มครองนอกเหนือจากวันที่
14 – 31 ธ.ค. 59
ค่าซื้อเนื้อหมู ไก่ ปลา X เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้น VAT
ซื้อหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน X เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้น VAT
ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ X ต้องซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการและนำบัตรนั้นไปใช้รับบริการในระหว่างวันที่
14- 31 ธ.ค. 59 สามารถนำมาหักลดหย่อนได้
ซื้อบัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้า
(Gift voucher)
X ไม่ได้เนื่องจากบัตรของขวัญไม่เสีย VAT


ดังนั้นการซื้อสินค้าออนไลน์ ที่ไม่ใช่สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ท่องเที่ยว ฯลฯ จะสามารถ นำไปลดหย่อนภาษีในปี 2559 (ยื่นปี 2560) ได้ โดยต้องเป็นร้านค้าที่ สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบด้วย ซึ่งร้านค้าต่างๆที่คาดว่าอาจเข้าร่วมมีดังนี้

 

 

ตอบทุกคำถาม ชชช ช็อปช่วยชาติ 2559

คำถามที่ถูกถามบ่อย :FAQ

 

Q 1 :      มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 เป็นการให้สิทธิประโยชน์อะไร

A :   ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนำเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มาหักเป็น
ค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2559 ได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 15,000 บาท


Q 2 :      การให้หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2559 มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อย่างไร

A :   การหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้

  1. ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการ และชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559
  2. ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตาม มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
    (มีชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษี)
  3. เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7
  4. สินค้าและบริการนั้น ไม่รวมถึง

(1) การซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

(2) การจ่ายค่าบริการนำเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และการจ่ายค่าที่พักในโรงแรม


Q 3 : ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการใดบ้าง ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามมาตรการนี้

A : 1. สินค้าทุกประเภท ยกเว้น การซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

  1. บริการทุกประเภท ยกเว้น ค่าบริการนำเที่ยวและค่าที่พักโรงแรม

ทั้งนี้ สินค้าและบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 และ ต้องชำระค่าสินค้าและใช้บริการระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559


Q 4 : กรณีชำระค่าบริการระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 แต่ได้ใช้บริการหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้หรือไม่

A :   ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากต้องชำระค่าบริการและใช้บริการในช่วงวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น


Q 5 : กรณีจ่ายค่าที่พักโรงแรม หรือจ่ายค่าบริการนำเที่ยว ระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ ได้หรือไม่

A :   ไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้ เนื่องจากการจ่ายค่าบริการนั้น ไม่รวมถึงการจ่ายค่าที่พักโรงแรม และค่าบริการนำเที่ยว อย่างไรก็ดี ผู้เสียภาษีสามารถนำค่าที่พักโรงแรมและค่าบริการนำเที่ยว ไปหักลดหย่อนได้ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (กฎกระทรวงฉบับที่ 316 และ 322)


Q 6 : ต้องใช้หลักฐานใด ในการใช้สิทธิหักลดหย่อน

A :   หลักฐานที่ใช้ คือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร  (ใบกำกับภาษีที่มีข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ)


Q 7 : ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อน หมายถึงอะไร

A : ใบกำกับภาษีที่มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

(2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี

(3) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

(4) หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)

(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ

(6) จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง

(7) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

(8) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด เช่น คำว่าเอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ


Q 8 : ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่สมบูรณ์ เช่น เขียนชื่อ หรือที่อยู่ผู้ซื้อสินค้าผิด หรือมีการแก้ไข สามารถนำมาใช้หักลดหย่อนได้หรือไม่

A : หากใบกำกับภาษีนั้นมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แม้จะมีการเขียนชื่อ หรือที่อยู่ผู้ซื้อสินค้าผิด หรือมีการแก้ไขข้อความ ก็สามารถใช้หักลดหย่อนได้


Q 9 : กรณีซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการหลายครั้ง (มีใบกำกับภาษีหลายใบ) ระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 จะสามารถนำมูลค่าการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการแต่ละครั้งมารวมกันเพื่อใช้สิทธิได้หรือไม่

A : การซื้อสินค้าหรือค่าบริการในแต่ละครั้งหากมีมูลค่าไม่ถึง 15,000 บาท สามารถนำการซื้อหลายครั้งมารวมกันได้ แต่ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 15,000 บาท


Q 10 : กรณีใบกำกับภาษีมีทั้งรายการสินค้าและบริการ ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะหักลดหย่อนอย่างไร

A : สามารถนำมาหักลดหย่อนได้เฉพาะค่าสินค้าและค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม