Home Promotions.co.th News ต้องรู้ไว้ ! ไม่อยากถูกตัดสิทธิคนละครึ่ง ห้ามทำอะไรบ้าง ?

ต้องรู้ไว้ ! ไม่อยากถูกตัดสิทธิคนละครึ่ง ห้ามทำอะไรบ้าง ?

มาดูกัน เรื่องไหนห้ามทำบ้าง ?

จากกรณีโครงการ “คนละครึ่ง” เปิดรับลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

โดยผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งและยืนยันตัวตนสำเร็จ สามารถเริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

แต่รู้หรือไม่ว่า ในขั้นตอนลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com นั้น มีเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ และเพื่อไม่ให้ใครต้องถูกตัดสิทธิคนละครึ่ง ลองไปดูว่า มีข้อห้ามเรื่องอะไรบ้าง ?

(1) ผู้ได้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” ต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความ SMS แจ้งว่า ได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก กรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันเปิดให้ใช้สิทธิ์ 23 ตุลาคม 2563 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ

(2) ห้ามนำเงินที่ได้จากโครงการคนละครึ่งไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ และบริการต่าง ๆ

(3) ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการหรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

(4) หากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด


READ MORE :