เงินชราภาพ ประกันสังคม ได้เมื่อไหร่ ? ใครมีสิทธิ์

ads

มีขั้นตอนการขอรับเงินอย่างไร ?

เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่วัยทำงาน เหล่า “มนุษย์เงินเดือน” ทั้งหลาย ต่างทราบกันดีกว่า ในแต่ละเดือนนั้นจะโดนเรียกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมกันทุกเดือน และรู้หรือไม่ว่า เงินที่จ่ายไปแต่เดือนนั้น นอกจากช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต หรือว่างงานแล้ว “เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม” ส่วนหนึ่งยังถูกกันไว้เป็นเงินออม เพื่อสร้างความมั่นคงในช่วงเกษียณอายุ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “บำเหน็จและบำนาญชราภาพ” แล้วเคยสงสัยกันไหมว่าสิทธิประกันสังคมส่วนนี้ เราจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่ มากน้อยแค่ไหน ถ้าลาออกจากงานไปแล้วจะได้ไหม ลองมาดูรายละเอียดกัน

เงินชราภาพ ประกันสังคม คืออะไร

ตามปกติแล้วเงินสมทบประกันสังคม จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ประกันว่างงาน และสุดท้ายคือ เงินชราภาพ ที่เราในฐานะผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อเกษียณ ซึ่งมาจาก 3% ของฐานเงินเดือน หมายความว่า หากเราจ่ายเงินสมทบในอัตราสูงสุดที่ 750 บาทต่อเดือน ก็จะถูกหักเงินเข้ามาเป็นเงินออมชราภาพ จำนวน 450 บาท ทันที

เงินชราภาพ ประกันสังคม ใครมีสิทธิ์ได้รับ

เงินชราภาพ ประกันสังคม มีกี่แบบ

เงินชราภาพที่ได้รับนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ “เงินบำเหน็จ” ที่จ่ายเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียว กับ “เงินบำนาญ” ที่จะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต โดยเราไม่สามารถเลือกเองได้ว่าจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ แต่จะขึ้นอยู่ระยะเวลาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไข คือ

บำเหน็จชราภาพ

จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน หรือ 15 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

 • จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้รับบำเหน็จเท่ากับเงินที่เราจ่ายสมทบเท่านั้น
 • จ่ายสมทบมากกว่า 12 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน ได้บำเหน็จเท่ากับเงินที่เราจ่ายสมทบ บวกกับเงินที่นายจ้างสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนที่ประกันสังคมกำหนด

บำนาญชราภาพ

จ่ายสมทบมากกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี จะติดต่อกันหรือไม่ก็ได้

 • จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน แม้ว่าจะหยุดส่งไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาเข้าระบบประกันสังคมใหม่ หรือส่งติดต่อกัน 15 ปีก็ตาม จะมีสิทธิ์รับบำนาญเท่ากับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (ฐานเงินเดือนสูงสุดที่คิดคือ 15,000 บาท)
 • จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพอีก ในอัตรา 1.5% ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเกินทุก ๆ 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน

วิธีตรวจสอบเงินชราภาพประกันสังคม

ปกติแล้วทางสำนักงานประกันสังคมจะมีการส่งหนังสือแจ้งยอดเงินสมทบให้ผู้ประกันตนอยู่แล้ว แต่สำหรับใครที่ต้องการเช็กยอดเงินสะสมด้วยตัวเอง ก็สามารถตรวจสอบได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ติดต่อสอบถามโดยตรง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก
 • สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

รับเงินชราภาพ ประกันสังคม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณีผู้ประกันตน ขอรับเงินชราภาพด้วยตัวเอง

(1) แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01)

(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ โดยต้องเป็นบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

กรณีทายาทขอรับสิทธิ์เงินชราภาพแทน

(1) แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01)

(2) สำเนามรณบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย

(3) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์รับเงินชราภาพ

(4) สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา (ถ้ามี)

(5) สำเนาสูติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร

(6) หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพ (ถ้ามี)

(7) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

สิ่งสำคัญในการขอรับเงินชราภาพ ประกันสังคม คือ ผู้ประกันตนต้องยื่นเรื่องให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี หลังจากลาออกจากกองทุนประกันสังคม โดยห้ามเกินแม้แต่วันเดียว เพราะจะถูกตัดสิทธิ์รับเงินบำเหน็จ-บำนาญทันที เพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าใกล้ถึงเวลาแล้ว แนะนำว่าควรเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไว้แต่เนิ่น ๆ เลย


READ MORE :