28 พ.ย. หากไม่สามารถไปเลือกตั้ง อบต. ได้ ควรทำอย่างไร

แนะแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ก่อนเสียสิทธิสำคัญ

เป็นอีกหนึ่งเวทีการเมืองที่น่าจับตามอง กับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ หลังเมื่อช่วงปลายปี 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยศึกชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 5,300 แห่งทั่วประเทศ ถูกกำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อมีการเลือกตั้งไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในประเทศไทย สำหรับกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าต้องไปใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งใด ไปจนถึงรายชื่อผู้สมัครนายก อบต. ในแต่ละพื้นที่มีใครบ้างผ่านทางออนไลน์ พร้อมย้ำเตือนให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สะดวกเดินทางไปเลือกตั้งยังภูมิลำเนาเดิม ให้ดำเนินการยื่นหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ก่อนเสียสิทธิสำคัญ 6 ประการ


ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. – ไม่แจ้งเหตุขัดข้อง เสียสิทธิอะไรบ้าง


สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ทั้งไม่ได้ดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านผ่านช่องทางและในระยะเวลาที่กำหนด บุคคลดังกล่าวถูกจำกัดสิทธิสำคัญเป็นระยะเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 • สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 • เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 • ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 • ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 • ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

สรุปครบ แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 มีขั้นตอนอะไรบ้าง


ต้องแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง อบต. ภายในกี่วัน

สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้ผู้ที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. 2564 แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 • ก่อนถึงวันเลือกตั้งนายก อบต. เป็นระยะเวลา 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564
 • หลังวันเลือกตั้งนายก อบต. เป็นระยะเวลา 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง อบต. ผ่านช่องทางไหน

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 ได้ ต้องแจ้งแจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปเลือกตั้งผ่านช่องทางต่อไปนี้

แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้เช่นกัน

แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง อบต. ผ่านช่องทางออนไลน์
แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ผ่านช่องทางออนไลน์
แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ผ่านช่องทางออนไลน์

แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์” แล้วดำเนินการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย

 • เลขประจำตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชื่อ นามสกุล โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ
 • วัน/เดือน/ปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน
 • หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น และกดยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นให้พิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ไปเลือกตั้ง 28 พ.ย. ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จริงหรือไม่


หลังมีกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ว่า ผู้ที่จะไปเลือกตั้งตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มนั้น เรื่องดังกล่าวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่าไม่เป็นความจริง ทั้ง กกต. ชี้แจ้งเพิ่มเติมว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่จัดการเลือกตั้ง อบต. ทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • จัดเจ้าหน้าคอยวัดอุณหภูมิ หากพบผู้มาใช้สิทธิที่มีอุณหภูมิเกินกว่ามาตรฐานให้แยกตัวออกมาทันที
 • เตรียมหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่ลืม
 • จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้เลย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1440 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม


READ MORE :