ผู้ประกันตน ม.40 คืออะไร มีสิทธิประโยชน์อะไร ?

ads

ประกันสังคม มาตรา 40 กับเรื่องน่ารู้ !

“ประกันสังคม” ถือเป็นสิ่งที่นายจ้างและลูกจ้างในทุก ๆ บริษัทจำเป็นที่จะต้องดำเนินการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยหักจากเงินเดือนจำนวน 5 % หรือไม่เกิน 750 บาท เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตและได้รับสวัสดิการที่รัฐมอบให้ เมื่อเกิดกรณีที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย, กรณีคลอดบุตร, กรณีทุพพลภาพ, กรณีเสียชีวิต, กรณีสงเคราะห์บุตร, กรณีชราภาพ หรือกรณีว่างงาน

และปัจจุบัน “ประกันสังคม” ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างหรือพนักงานกินเงินเดือนอย่างเรา ๆ โดยตรงนั้น มีทั้งหมด 3 มาตรา ซึ่งในแต่ละมาตราก็จะแตกต่างกันออกไปทั้งคุณสมบัติของผู้ประกันตนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะได้รับจากประกันสังคม

ผู้ประกันตน มาตรา 33 

ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ลูกจ้าง (มนุษย์เงินเดือน) ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

ผู้ประกันตน มาตรา 39

เป็นบุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ยังคงสมัครใจที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมไว้

ผู้ประกันตน มาตรา 40

เป็นแรงงานนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกร ฟรีแลนซ์ หรือกลุ่มแรงงานอิสระอื่น ๆ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563)

ผู้ประกันตน มาตรา 40
ผู้ประกันตน มาตรา 40

ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้รับ

สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 นั้น มีทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบและรับสิทธิประโยชน์ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

ทางเลือกที่ 1 : ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท รวมเป็นจ่ายสมทบ 100 บาท

ความคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์

เจ็บป่วย

ผู้ป่วยใน ได้ค่าชดเชยวันละ 300 บาท

ผู้ป่วยนอก

– กรณีแพทย์สั่งหยุด 3 วันขึ้นไป ได้ค่าชดเชยวันละ 200 บาท (ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก รวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี)

– กรณีแพทย์ให้หยุดไม่เกิน 2 วัน และมีใบรับรองแพทย์  ได้ค่าชดเชยครั้งละ 50 บาท (ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี)

ทุพพลภาพ

รับเงินทดแทน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 15 ปี

(จำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ)

เสียชีวิต

ผู้จัดการศพได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

เงินสงเคราะห์ 8,000 บาท (กรณีจ่ายสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเสียชีวิต)

ทางเลือกที่ 2 : ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 150 บาท
ความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์
เจ็บป่วย ผู้ป่วยใน ได้ค่าชดเชยวันละ 300 บาท

ผู้ป่วยนอก

– กรณีแพทย์สั่งหยุด 3 วันขึ้นไป ได้ค่าชดเชยวันละ 200 บาท (ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก รวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี)

– กรณีแพทย์ให้หยุดไม่เกิน 2 วัน และมีใบรับรองแพทย์  ได้ค่าชดเชยครั้งละ 50 บาท (ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี)

ทุพพลภาพ รับเงินทดแทน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 15 ปี

(จำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ)

เสียชีวิต ผู้จัดการศพได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

เงินสงเคราะห์ 8,000 บาท (กรณีจ่ายสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเสียชีวิต)

ชราภาพ ได้รับเงินบำเหน็จ 50 บาท คูณระยะเวลาที่จ่ายสมทบ พร้อมผลตอบแทนคืนทั้งหมด

ออมเงินเพิ่มได้อีก ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 : ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 450 บาท
ความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์
เจ็บป่วย ผู้ป่วยใน ได้ค่าชดเชยวันละ 300 บาท

ผู้ป่วยนอก

– กรณีแพทย์สั่งหยุด 3 วันขึ้นไป ได้ค่าชดเชยวันละ 200 บาท (ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก รวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี)

ทุพพลภาพ รับเงินทดแทน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 15 ปี

(จำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ)

เสียชีวิต ผู้จัดการศพได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท
ชราภาพ ได้รับเงินบำเหน็จ 50 บาท คูณระยะเวลาที่จ่ายสมทบ พร้อมผลตอบแทนคืนทั้งหมด

รับเพิ่ม 10,000 บาท (กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป)

ออมเงินเพิ่มได้อีก ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน

สงเคราะห์บุตร ได้รับเงิน 200 บาท/เดือน ต่อบุตร 1 คน (ใช้สิทธิ์ได้คราวละไม่เกิน 2 คน)

ผู้ประกันตน มาตรา 40 สมัครอย่างไร

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถดำเนินการสมัครด้วยตนเอง ดังนี้

(1) ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (แบบ สปส. 1-40)

(2) สถานที่ยื่นใบสมัคร

  • กรุงเทพฯ : ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
  • ภูมิภาค : ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
  • หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม
  • สมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
  • สมัครผ่านหน่วยบริการรับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เคาน์เตอร์ห้างบิ๊กซี เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.

(3) หลักฐานการสมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
  • แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (สปส.1-40)

ผู้ประกันตน มาตรา 40 จ่ายเงินสมทบได้ที่ไหนบ้าง ?

สามารถจ่ายเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ห้างเทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และจ่ายเป็นธนาณัติผ่านทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ ยังสามารถหักผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ ตามนี้


READ MORE :