หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2564 ได้สิทธิอะไรบ้าง ?

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของคนไทย

หลังคงเป็นประเด็นสุขภาพที่สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกันยายน 2564 หลังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ (สปสช.) ประกาศเพิกถอนสัญญาคลินิกและโรงพยาบาล 64 แห่ง เนื่องจากมีเหตุเรื่องของการทุจริตเงินบัตรทองและนำมาสู่การยกเลิกเพิกถอน จนทำให้ประชาชนที่มีสิทธิ “บัตรทอง” กว่า 800,000 ราย ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ สร้างความเดือดร้อนและปั่นป่วนอย่างมาก

แต่ดูเหมือนปมทุจริตเงินบัตรทองยังไม่หมดเท่านี้ เพราะเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สปสช. ตรวจสอบพบการเบิกจ่ายทุจริต 108 แห่ง ซึ่งทาง สปสช. จะทำการยกเลิกการเป็นคู่สัญญา มีผล 1 ตุลาคม 2564 นี้ โดยเป็นโรงพยาบาล 10 แห่ง คลินิกอีก 98 แห่งซึ่งมีทั้งคลินิคชุมชนอบอุ่ม คลินิกอายุรกรรม และคลินิคทันตกรรม

ทั้งนี้ ผลจากการยกเลิกบัตรทอง คลีนิก-โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 190 แห่งนั้น ทำให้ประชาชนที่มีสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับผลกระทบกว่า 2 ล้านคน โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปแสดงยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลที่สังกัด สปสช. เพื่อเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งขึ้นทะเบียนล่วงหน้า

และด้วยข่าวคราวของ “สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” หรือ “บัตรทอง” ที่ออกมาเป็นระลอก ทำให้หลายคนให้ความสนใจ พร้อมตั้งคำถามว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2564 ได้สิทธิอะไรบ้าง ? รวมถึงอยากได้รับสิทธิ บัตรทอง ต้องทำอย่างไร ตามไปหาคำตอบกัน


หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2564 ได้สิทธิอะไรบ้าง ?


สำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะได้รับสิทธิในค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ประกอบไปด้วย

(1) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

(2) การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล ตั้งแต่โรคทั่วไป อาทิ ไข้หวัด จนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง โรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ เอดส์ วัณโรค

(3) การคลอดบุตร ใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

(4) บริการทันตกรรม อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ การรักาาโพรงประสาทฟันน้ำนม การเคลือบหลุมร่องฟัน ผ่าฟันคุด ใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และการทำฟันปลอมฐานพลาสติก

(5) ค่ายาและเวชภัณฑ์

(6) ค่าอาหารและค่าคลอดสามัญ

(7) การจัดส่งต่อ

(8) บริการแพทย์แผนไทย

(9) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู เช่น กายภาพบำบัด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูการได้ยิน ฟื้นฟูการมองเห็น และรับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการได้ตามเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด


สมัครบัตรทอง 2564 ต้องทำอย่างไร


สิทธิบัตรทอง นับเป็นสิทธิที่ประชาชนคนไทยได้รับ เพียงแต่บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้ อาทิ สิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เป็นต้น นอกจากนี้ ข้าราชการที่เกษียณก่อนกำหนด และไม่รับบำเน็จบำนาญก็สามารถสมัครบัตรทองได้เช่นกัน

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเกณฑ์สมัครบัตรทอง ต้องเตรียมเอกสารในการสมัคร ดังนี้

(1) บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้ใช้ใบสูติบัตรแทน

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน แต่ถ้าที่อยู่ไม่ตรงกับในบัตรประชาชน ต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ไปอาศัยอยู่ด้วย พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ในพื้นที่นั้นจริง อย่างสัญญาเช่าที่พัก

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วน ก็เดินทางไปทำบัตรทองได้ที่ 
  • ในกรุงเทพฯ สามารถไปได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 19 แห่ง
  • พื้นที่ต่างจังหวัด สามารถทำบัตรทองได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

READ MORE :