อัปเดตอีกรอบ ! เยียวยาโควิด -19 ระลอกใหม่ ผู้ประกันตน ได้อะไรบ้าง ?

ads

เยียวยาโควิดประกันสังคม มีอะไรบ้าง ?

หลังจากเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี กิจการ-กิจกรรมหลาย ๆ อย่างทยอยกลับมาเปิดให้บริการ ขณะที่ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดได้อีกครั้ง และในช่วงเวลาที่ประชาชนต่างตระเตรียมเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2021 ปรากฎว่า ได้เกิดการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ณ ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 เป็นผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ที่กำลังฟื้นตัวต้องหยุดชะงักลงอีกครั้ง

เมื่อโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและรายได้ของประชาชนอีกครั้ง ในครั้งนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามออกมาตรการ “เยียวยา” เพื่อช่วยลดผลกระทบ หนึ่งในนั้นคือ มาตราการเยียวยาจาก “สำนักงานประกันสังคม” ที่ออกมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย

เยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน มาตรา 33

ลดเงินสมทบประกันสังคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ปรับลดอัตราเงินสมทบในฝ่ายผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จากเดิม 3% ลดเหลือ 0.5% โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ตัวอย่างเช่น

มีเงินเดือน 15,000 บาท ส่งประกันสังคม 450 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ท่านจะส่งเงินประกันสังคมเพียง = 15000*0.5% = 75 บาท

มีเงินเดือน 13,000 บาท ส่งประกันสังคม 390 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ท่านจะส่งเงินประกันสังคมเพียง = 13000*0.5% = 65 บาท

รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน จากโควิด-19
 • ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน
 • ว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน
 • ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ได้รับเงินเยียวยา 50% ของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

เยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน มาตรา 39

ลดเงินสมทบประกันสังคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ปรับลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จากปกติที่ต้องจ่ายเดือนละ 432 บาท เหลือ 38 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
โครงการคนละครึ่ง
 • เป็นรูปแบบอาศัยวิธีการร่วมจ่าย (Co-pay) รัฐช่วย 50% ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จ่าย 50% เพื่อนำไปใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป โดยแต่ละวันสามารถใช้ได้ไม่ไม่เกิน 100 บาท/คน ทั้งนี้หากรวมหมดของโครงการจะได้ไม่เกิน 3,000 บาท/คน
โครงการเราชนะ
 • มอบเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
มอบความคุ้มครอง 6 กรณี
 • กรณีเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีเสียชีวิต
 • กรณีคลอดบุตร
 • กรณีสงเคราะห์บุตร
 • กรณีชราภาพ

เยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน มาตรา 40

มอบความคุ้มครอง 3 กรณี – จ่าย 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐบาลสมทบ 30 บาท)
 • ผู้ประกันตน มาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครอง คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต
มอบความคุ้มครอง 4 กรณี – จ่าย 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐบาลสมทบ 50 บาท)
 • ผู้ประกันตน มาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครอง คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต และกรณีชราภาพ
โครงการคนละครึ่ง
 • เป็นรูปแบบอาศัยวิธีการร่วมจ่าย (Co-pay) รัฐช่วย 50% ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จ่าย 50% เพื่อนำไปใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป โดยแต่ละวันสามารถใช้ได้ไม่ไม่เกิน 100 บาท/คน ทั้งนี้หากรวมหมดของโครงการจะได้ไม่เกิน 3,000 บาท/คน
โครงการเราชนะ
 • มอบเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม


READ MORE :