Update! 7 สถานที่ทำพาสปอร์ต ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สายเที่ยวควรรู้ !

ถือเป็นข่าวดี ! สำหรับนักเดินทางชาวไทย ที่ชื่นชอบการออกไปผจญภัยในโลกกว้าง เมื่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศเปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) แห่งใหม่ เพิ่มอีก 7 แห่งทั่วประเทศ แต่ก่อนจะไปดูพิกัด เพื่อทำพาสปอร์ต ลองไปดูกันว่า การไปทำ Passport ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

ไปทำ Passport ต้องเตรียมอะไรบ้าง ? 

“หนังสือเดินทาง” หรือที่เรียกกันว่า Passport (พาสปอร์ต) นั้น เป็นเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลประเทศหนึ่งออกให้แก่พลเมืองหรือคนชาติของตน เพื่อใช้แสดงตนในการเดินทางไปต่างประเทศ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม ก่อนเดินทางไปทำพาสปอร์ต มีดังต่อไปนี้

สำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป 
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
 • ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
 • สำหรับค่าธรรมเนียมในการทำ Passport เล่มใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น
สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
 • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง และหากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
 • ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา/มารดา หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ ในวันทำ Passport
 • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น
Update! 7 สถานที่ทำพาสปอร์ต ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
หนังสือเดินทาง

อัปเดต ! สำนักงานหนังสือเดินทางแห่งใหม่

จังหวัดกรุงเทพฯ
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวันมาบุญครอง ชั้น 5 โซน A เปิดบริการ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
จังหวัดปทุมธานี
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวธัญบุรี Future Park ชั้น 3 เปิดทำการ ช่วงเดือนสิงหาคม 2563
จังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางใหญ่เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ชั้น G โซนสีเขียว เปิดทำการ ช่วงเดือนสิงหาคม 2563
จังหวัดเพชรบุรี
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2 เปิดทำการ ช่วงเดือนกันยายน 2563
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 3 เปิดทำการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
จังหวัดบุรีรัมย์
 • โครงการบุรีรัมย์คาสเซิล หลังสนามช้างอารีนา เปิดทำการ ช่วงเดือนสิงหาคม 2563
จังหวัดหนองคาย
 • สำนักงานออกหนังสือผ่านแดน ชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย เปิดทำการ ช่วงเดือนสิงหาคม 2563

เมื่อรู้กันแล้วว่า กรมการกงสุล เปิดให้ทำพาสปอร์ตเพิ่มเติมที่ไหน ใครที่มีแพลนเดินทางท่องเที่ยวก็รีบหาเวลาไปทำหนังสือเดินทางกันเลยดีกว่า จะได้ไม่พลาดหากมีทริปกะทันหันขึ้นมา

ที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


READ MORE :