ปลดล็อก ! สายการบิน จำหน่ายอาหาร-ของที่ระลึก บนเครื่องบินได้

1ข่าวดี ! เส้นทางภายในประเทศ เสิร์ฟ-ขายอาหารได้แล้ว

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (ศบค.) มีมติเห็นชอบ #ยกเลิกเคอร์ฟิว และผ่อนปรนระยะ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ส่งผลให้สายการบินภายในประเทศทยอยกลับมาให้บริการในหลายเส้นทาง แต่ยังคงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งจะไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน

แต่เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) (ฉบับที่ 3) เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานในเส้นทางการบินภายในประเทศที่สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของรัฐบาล

สำหรับประกาศ กพท. มีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2 (5) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2563

(2) ให้ผู้ดำเนิการเดินอากาศสามารถให้บริการอาหารและครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(3) ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

กพท. ออกประกาศปลดล็อกสายการบิน เส้นทางภายในประเทศ เสิร์ฟ-ขายอาหารและเครื่องดื่ม
กพท. ออกประกาศปลดล็อกสายการบิน เส้นทางภายในประเทศ เสิร์ฟ-ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)


READ MORE :