เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565 เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ใครได้รับสิทธิ์บ้าง

ads

เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐได้จัดสรรไว้สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน ซึ่งแต่ละปีก็จะมีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนใหม่เป็นประจำทุกปี

และในปี พ.ศ.2565 ก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ล่วงหน้าแล้วค่ะ โดยในปี พ.ศ.2565 จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด 2 รอบด้วยกัน คือ

 • รอบที่ 1 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
 • รอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565 เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565 เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ล่วงหน้า

 • จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 หรือเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505
 • มีสัญชาติไทย
 • ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
 • ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมาก่อน เช่น เงินบำนาญ บำนาญพิเศษ รวมไปถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้ค่าตอบแทน รายได้ประจำเดือน เป็นต้น

สำหรับการลงทะเบียนนั้นผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนผู้สูงอายุต่างจังหวัดให้ยื่นได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565

เอกสารที่ต้องเตรียม


 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
 • ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สะดวกมายื่นลงทะเบียน สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารข้างต้น รวมไปถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเพื่อนำไปยื่นคำร้องแทน

เบี้ยงยังชีพที่ผู้สูงอายุจะได้รับ

 • อายุ 60-69 ปี รับเงินเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับเงินเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับเงินเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงินเดือนละ 1,000 บาท

 

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุสามารถเลือกได้ว่าต้องการรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางช่องทางไหน โดยมีช่องทางที่สามารถรับได้ ดังนี้

 • รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง
 • ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565  ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจสามารถเดินทางไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ หรือหากใครมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ผ่านฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมทั้ง 50 สำนักงานเขตค่ะ