ราชกิจจา ประกาศต้องโหลดแอปไทยชนะ – หมอชนะ ป้องกันโควิด-19

ads

เช็กประกาศใหม่ คำสั่งป้องกัน #โควิด19 ที่นี่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การระบาดรุนแรงกว่าระลอกแรก ซึ่งทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้ขอความร่วมมือประชาชนดาวน์โหลดและใช้งาน 2 แอปพลิเคชัน คือ ไทยชนะ และหมอชนะ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานและระบบการควบคุมโรคอย่างมาก

และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่12)

โดยมีใจความว่า

เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่17) ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอําศัยอานาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้อ3(6) ข้อ 4 และข้อ 5 คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 39/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่องการจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ) เพิ่มเติม (ฉบับที่5) และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องการจัดโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ข้อ 1 จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการผู้เดินทางและประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษาระยะห่างการสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย การล้างมือการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ภายใต้กรอบของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

2. ให้จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดโดยบูรณาการการปฏิบัติกับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่ตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

3. ให้กวดขันสอดส่องและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันอันเป็นสาเหตุแห่งการระบาดของโรคให้เพิ่มความเด็ดขาดในการดำเนินการปราบปรามและลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างประเทศ โดยมิได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดกรองโรคและการกักกันตัวตามมาตรการทางสาธารณสุขตลอดจนการปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอื้ออำนวยหรือสมรู้ร่วมคิดให้มีการเปิดบ่อนการพนันขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทั้งทางวินัยและทางอาญา

ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล หากพบเห็นการกระทำ หรือการปล่อยปละละเว้นการกระทำซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง

4. การดำเนินการดังกล่าวตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการเกินสมควรแก่เหตุ

สรุปใจความสำคัญ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 
แอปพลิเคชันหมอชนะ และแอปพลิเคชันไทยชนะ
แอปพลิเคชันหมอชนะ และแอปพลิเคชันไทยชนะ

สำหรับประกาศมาตรการป้องโควิด-19 ที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาตามเนื้อหาที่ระบุในข้างต้น ระบุไว้ว่า ต้องโหลดทั้ง 2 แอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชันหมอชนะ และแอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดตรวจมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ภายใต้กรอบของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ระบุโทษผู้ฝ่าฝืนว่า อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจุบันประชาชนคนไทยควรดาวน์โหลด แอปพลิเคชันหมอชนะ และแอปพลิเคชันไทยชนะ ติดมือถือไว้ เพื่อป้องกันโควิด-19 และง่ายต่อการสืบสวนไทม์ไลน์ในอนาคต


READ MORE :