หนุนจ้างงานเด็กจบใหม่ ผ่านโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ads

เด็กจบใหม่กำลังหางาน ฟังให้ดี !

ตามที่ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผ่านงาน Job Expo Thailand 2020 และการลงทะเบียน www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ซึ่งเป็นจับคู่งานที่ตรงกัน ระหว่างผู้หางานกับผู้เปิดรับสมัครงาน โดยมาตรการจ้างงานดังกล่าว คาดว่า จะมีผู้เข้าสู่ระบบการทำงานมากถึง 260,000 อัตรา

และเพื่อเป็นการกระตุ้นการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา รวม 60,000 ราย โดยโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จะดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

จ้างงานตำบลละ 20 คน (จ้างนักศึกษา/บัณฑิตจบใหม่/ประชาชนทั่วไป) เพื่อดำเนินกิจกรรม

 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
 • การเฝ้าระวังประสางานและติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
 • การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
 • การสร้างและพัฒนา Creative Economy
 • การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
 • การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
 • การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม

สนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบ ตามบริบทของพื้นที่ให้แก่ชุมชน 3,000 ตำบล

 • การพัฒนาสัมมาชีพ และการสร้างอาชีพใหม่ (ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ)
 • การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
 • การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)
 • การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม /Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินการของ National System Integrator และ Regional System Integrator และการดำเนินการของ System Integrator เพื่อบูรณาการโครงการและข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินการ

ประชาชนทั่วไป

จะจ้างประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่น และภาครัฐ หรือเอกชน โดยจ้างในอัตรา 9,000 บาท/เดือน

บัณฑิตจบใหม่

ต้องเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงกับภารกิจการปฏิบัติงาน จะจ้างในอัตรา 15,000 บาท/เดือน

นักศึกษา

เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน จะได้อัตราจ้างในอัตราเดือนละ 5,000 บาท

ที่มา : รัฐบาลไทย


READ MORE :