Home Promotions.co.th News หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ เตรียม 1,466 อัตรา รองรับวัยเก๋าเข้าทำงาน

หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ เตรียม 1,466 อัตรา รองรับวัยเก๋าเข้าทำงาน

สูงวัย ไฟแรงเวอร์ !!

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงการจ้างงานภายในประเทศในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงาน และสิ่งที่น่าวิตกอีกอย่างนั่นคือ กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า ผู้สูงวัยในไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวน 11,030,287 คน และคาดว่าในปี 2564 ไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ หรือมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ทำให้ภาคธุรกิจที่กำลังประสบกับปัญหาแรงงานขาดแคลน

เมื่อเป็นเช่น กรมการจัดหางาน (กกจ.) ซึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่าความรู้ความสามารถของผู้สูงวัย จึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยมีงานทำ โดยการจัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย

1. กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา จ้างงานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 104 คน ที่มีความรู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน 16 จังหวัด เพื่อประกอบอาชีพต่อไป

2. กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ จำนวน 965 คน

3. กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน เพื่อจ้างเหมาบริการผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน โดยมีระยะเวลาทำงาน จำนวน 144 วัน ทำงานวันละ 3 ชั่วโมง ได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ 250 บาท

4. กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ที่มีความต้องการประกอบอาชีพ หรือทำงานของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ โดยมีเป้าหมายสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ จำนวน 13,500 คน

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน “กรมการจัดหางาน” ได้ดำเนินการจัดหาตำแหน่งงานเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น 1,466 อัตรา ทั้งนี้ มีผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการจัดหางานแล้ว 924 คน และได้รับการบรรจุงานแล้ว จำนวน 732 คน เป็นแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด พนักงานดูแลความปลอดภัย รองลงมาเป็น แม่บ้าน พนักงานบริการลูกค้า เสมียนพนักงานทั่วไป (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563)

สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจทำงาน สามารถสมัครงานกับกรมการจัดหางานได้ตั้งแต่วันนี้ – เดือนกันยายน 2563 ผ่านช่องทาง ดังนี้

  • สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด
  • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  • ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้ากระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ
  • สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2

ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็เป็นอีกส่วนที่ขอร่วมส่งเสริมและขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีบริษัทที่ให้ความสนใจเปิดรับสมัครงานผู้สูงอายุมากมาย อาทิ เทสโก้ โลตัส, เอส แอนด์ พี, เคเอฟซี, อินเด็กซ์ , โฮมโปร, เดอะมอลล์กรุ๊ป, ฟู้ดแพชชั่น, ไทยรุ่งกรุ๊ป และพีซีเอส เป็นต้น

ที่มา : กรมการจัดหางาน


READ MORE :
Exit mobile version