การ์ดอย่าตก ! แนะข้อปฏิบัติเที่ยวชายหาด ยังไงถึงปลอดภัย ลดเสี่ยง COVID-19

‪เที่ยวทะเลยังไง ให้ปลอดภัย ?

ตลอดช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างเผชิญวิกฤติไวรัส COVID-19 ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย เพราะที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานจากเดิมที่ต้องเข้าออฟฟิค เป็น Work From Home ขณะที่การเรียนการสอนก็ถูกปรับเป็นการเรียนออนไลน์แทน เพื่อจำกัดการเดินทาง และเว้นระยะห่างของคนในสังคม ทั้งลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส #โควิด19 ไปในตัว

เมื่อต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านเป็นหลักแบบนี้ ไม่แปลกที่พอรัฐบาลประกาศผ่อนปรนระยะที่ 3 เปิดโรงหนัง เปิดชายหาด และอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ก็ทำให้หลายครอบครัวแพลนเดินทางไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบไปเช้า-เย็นกลับ หรือค้างคืน โดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่หลายบ้านเทใจให้แบบเกิน 100% นั่นคือ “ทะเล”

ด้วยเหตุนี้เองส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนได้ไปท่องเที่ยวชายหาดจำนวนมาก และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับมาระบาดอีกครั้ง กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำประชาชนที่เตรียมเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวชายหาด เพื่อความปลอดภัย ไว้ดังนี้


ข้อปฏิบัติเที่ยวชายหาด ยังไงถึงปลอดภัย ลดเสี่ยง COVID-19


ข้อปฏิบัติเที่ยวชายหาด สำหรับนักท่องเที่ยว

(1) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีอาการเหนื่อยหอบ ขอให้งดเข้าท่องเที่ยวชายหาด ทั้งควรไปพบแพทย์ทันที

(2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด

(3) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากสถานที่

(4) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งบนบกและในน้ำ รวมถึงลดการตะโกนคุยกันระหว่างเล่นน้ำ

(5) บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก

(6) ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่อย่างเคร่งครัด

ข้อปฏิบัติเที่ยวชายหาด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้ควบคุมกำกับดูแล

(1) จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัด มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม

(2) ให้พนักงานบริการ นักท่องเที่ยว สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน

(3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ

(4) ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสที่เป็นจุดเสี่ยง

(5) มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด จำนวนเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอย และเก็บรวบรวมส่งไปจำกัดอย่างถูกต้องทุกวัน

(6) ให้คำแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้ทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตนขณะใช้บริการ

(7) มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่

ข้อปฏิบัติเที่ยวชายหาด สำหรับพนักงาน / เจ้าหน้าที่บริการ

(1) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที

(2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield)

(3) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

(4) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

(5) ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

(6) พนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอย ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

นอกจากข้อปฏิบัติเที่ยวชายหาดต่าง ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ยังกำหนดถึงมาตรการหลักที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย

(1) ทำความสะอาดพื้นผิว ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ และจำกัดขยะทุกวัน

(2) จัดให้มีจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์

(3) ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

(4) ควบคุมจำนวนคน ลดความแออัด ลดเวลา

(5) เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร

(6) ควบคุมทางเข้า-ออก พร้อมจัดให้มีการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”


READ MORE :