ตกงานกะทันหัน เพราะโควิด-19 อย่าลืมขอเงินทดแทนประกันสังคม

in

/

/

ลาออก-ถูกเลิกจ้าง ช่วง COVID-19 อย่าตกใจ !

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกและประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง ทำให้แรงงานจำนวนมากตกงาน หรือถูกให้หยุดงานชั่วคราว ไม่ว่าจะเพราะถูกกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวัง หรือไปทำงานไม่ได้ เนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดกิจการเพราะคำสั่งของภาครัฐ เป็นเหตุให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ไม่ได้รับค่าจ้าง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563 สามารถลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เพราะเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

แม้มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว ของ “สำนักงานประกันสังคม” จะเปิดให้มีการลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนมาสักพักหนึ่งแล้ว เชื่อว่า ยังมีผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เนื่องจากลืมลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไม่ทัน สำหรับเรื่องนี้ ไม่ต้องกังวลไป เพราะคณะรัฐมนตรี ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนขอเงินทดแทนได้ถึง 2 ปี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน รับเงินทดแทนกรณีหยุดงานเพราะโควิด

สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานประกันสังคม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

(2) เป็นผู้ประกันตน ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนย้อนหลัง

(3) เป็นผู้ประกันตนที่ตกอยู่ในสถานะว่างงานชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563 ด้วยสาเหตุ….

  • ถูกกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค โดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างกักตัว
  • นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว ทั้งกรณีที่นายจ้างหยุดเอง หรือหยุดตามคำสั่งของทางราชการ

ลงทะเบียนรับเงินทดแทน ย้อนหลังได้ที่ไหน ?

สำหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้จ่ายเป็นรายเดือน สำหรับเศษของเดือนให้คำนวณจ่ายเป็นรายวัน โดยให้นำมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับกับการคำนวณค่าจ้างรายวัน เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานโดยอนุโลม

จ่ายเงินทดแทน กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
จ่ายเงินทดแทน กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ต้องการลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จากสำนักงานประกันสังคม สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ที่ https://www.sso.go.th/eform/unemploy.do

ลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19
ลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

ขณะเดียวกัน ผู้ประกันตนที่ต้องการลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน จำต้องให้นายจ้างรับรองการหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19 ด้วย ผ่านเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eservices/esv/suspendAnnouncement.jsp และเพื่อไม่ให้พลาดการรับเงินทดแทนของตนเอง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506


READ MORE :

About the author

Thitima K.
เกาะติดเรื่องราวข่าวสารทุกเทรนด์ในโลกโซเชียล ชื่นชอบการเสาะหาโปรโมชั่นช้อปปิ้งออนไลน์ และสิทธิพิเศษบัตรเครดิต รักการท่องเที่ยว ชื่นชอบการวิ่ง พร้อมบอกเล่าเคล็ดลับดูแลสุขภาพที่ไม่ควรพลาด

Add a comment

Related posts