สรุปครบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน 2564 เงินอะไรเข้าบ้าง

เช็กสิทธิบัตรคนจน เดือนกันยายน 64 ที่นี่

ในเดือนกันยายน 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งเงินอุดหนุนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมตามมาตรการเยียวยาโควิด-19 อย่างโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยวันนี้ Promotions.co.th จะพาไปดูกันว่า รัฐโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน


วันที่ 1 กันยายน 2564


วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน

เจ้าของร้านกำลังจัดเรียงสินค้า
เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค บัตรคนจน

ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ จำนวน 200-300 บาท/คน/เดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) โดยจะได้รับเงินดังนี้

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 200 บาท/เดือน

ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือ จำนวน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมยอดไว้ในเดือนถัดไป

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า (BTS-MRT) จำนวน 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) จำนวน 500 บาท/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.

ค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ


วันที่ 3 กันยายน 2564


เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ย้อนหลัง 10 เดือน ตั้งแต่ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 (4 เดือน) และเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (จ่ายเดือนเว้นเดือน รวม 6 เดือน)

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับ 100 บาท/เดือน (รวม 10 เดือน คือ 1,000 บาท)
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับ 50 บาท/เดือน (รวม 10 เดือน คือ 500 บาท)
ผู้สูงอายุได้รับเงินพิเศษเพิ่มในเดือนกันยายน 2564 ประกอบด้วย
  • ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 200 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 500 บาท
  • ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 1,000 บาท

โดยจะเริ่มโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และเงินส่วนนี้สามารถกด ATM ออกมาใช้จ่ายได้


วันที่ 18 กันยายน 2564


ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

  • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน
  • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด
ช่องทางลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

คนกำลังล้างมือ
เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา บัตรคนจน

เป็นการต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ช่องทางลงทะเบียน

วันที่ 22 กันยายน 2564


เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่าย ดังนี้

  • เงิน 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน อย่างไรก็ตาม วัน-เวลาที่แน่นอน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

READ MORE :