บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ธันวาคม 64 เติมเงินเข้าบัญชีวันไหน

เช็คที่นี่ มีเงินโอนเข้าบัตรคนจนวันไหนบ้าง

พอขยับเข้าเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี แน่นอนว่าความเคลื่อนไหวที่ประชาชนต่างให้ความสนใจ คือ ความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 2565 พร้อมปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิใหม่ ไปจนถึงเพิ่มช่องทางลงทะเบียนให้กับประชาชนรายบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ และวันนี้ Promotions.co.th จะพาทุกคนไปเช็คกันก่อนว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2564 ได้ค่าอะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน รวมทั้งอัปเดตหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่


วันที่ 1 ธันวาคม 2564


วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน

ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ จำนวน 200-300 บาท/คน/เดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) โดยจะได้รับเงินดังนี้

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 500 บาท/เดือน

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการเพิ่มกำลังซื้อจากเดิม 200 บาท/เดือน (ในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2564) เป็น 500 บาท/เดือน (ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมยอดไว้ในเดือนถัดไป

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2564 อุดหนุนค่าเดินทาง
บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2564 อุดหนุนค่าเดินทาง

ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า (BTS-MRT) จำนวน 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) จำนวน 500 บาท/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.

ค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ


วันที่ 18 ธันวาคม 2564


ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

สำหรับมาตรการลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรคนจนที่ได้รับสิทธิคือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อย แต่ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด
ช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

เด็กกำลังอาบน้ำ
บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2564 อุดหนุนค่าน้ำประปา

ผู้ถือบัตรคนจนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และลงทะเบียนรับสิทธิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ถึงได้รับเงินช่วยเหลือตรงส่วนนี้

 • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
 • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด
ช่องทางลงทะเบียน

วันที่ 22 ธันวาคม 2564


เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่าย ดังนี้

 • เงิน 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน อย่างไรก็ตาม วัน-เวลาที่แน่นอน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

สรุปเงื่อนไข ผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่


กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ช่วงต้นปี 2565 พร้อมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • นำรายได้ของครอบครัวมาคำนวณด้วย โดยผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจนต้องมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท
 • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
 • หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

อย่างไรก็ดี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ส่วนบุคคลที่สนใจโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดสิทธิในครั้งนี้เนื่องจากกระทรวงการคลังตั้งจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมไว้ที่ธนาคาร ธกส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ใครสะดวกเดินทางไปที่ธนาคารไหนสามารถไปลงทะเบียนจุดนั้น


READ MORE :