ประชุมเอเปค 2022 รัฐบาลเคาะเพิ่มวันหยุดพิเศษจริงไหม

ปฏิทิน 2022

APEC 2022 ครม. เคาะหยุดเพิ่มกี่วัน

ตามที่ทราบกันดีว่าในเดือนพฤศจิกายน 2565 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ช่วงวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 แบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ หลังจากต้องจัดประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้รัฐบาลได้มีการประชุมวางแผนเพื่อรับมือจราจรในสัปดาห์ดังกล่าว ส่วน ครม. มีมติเกี่ยวกับการประชุมเอเปค 2022 อะไรบ้างนั้น ตามทีมงาน Promotions.co.th มาดูคำตอบกัน


ประชุมเอเปค 2022 มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้าง


เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ (Open)

คือการเปิดการค้าการลงทุนเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผ่านการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of Asia-Pacific: FTAAP) ที่ต้องสะดวก รวดเร็ว และทุกคนต่างได้รับประโยชน์อย่างครอบคลุม พร้อมตั้งรับการปรับเปลี่ยนสู่การเจริญเติบโตที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

สร้างการเชื่อมโยงทุกมิติ (Connect)

เพื่อฟื้นฟูการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ (APEC Safe Passage Taskforce) พร้อมหารือแนวทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่อาชีพที่สำคัญ เช่น ลูกเรือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณะ ในการแชร์ข้อมูลด้านสุขภาพในภูมิภาค และการขยายคุณสมบัติของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคให้ครอบคลุมผู้เดินทางที่เปิดกว้างขึ้น เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนและต้องดำเนินการให้สำเร็จโดยเร็ว

สร้างสมดุลรอบด้าน (Balance)

เป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตโดยเน้นสร้างสมดุลในทุกด้านมากกว่าสร้างกำไร ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ภายใต้แนวคิด Balance in all aspects ให้ความสำคัญใน 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจที่เน้นการเติบโตอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำ พลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหาร

การประชุม
การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29

ประชุมเอเปค 2022 ครม. มีมติให้หยุดจริงไหม


มติ ครม. ประกาศวันหยุดพิเศษเอเปค 2022

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2565 ครั้งที่ 29 ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้นำและคู่สมรส ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค จำนวน 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สำหรับกำหนดการประชุม APEC 2022 มีดังนี้

  • วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
  • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 การประชุมระดับรัฐมนตรี
  • วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 การประชุมผู้นำและกิจกรรมคู่สมรส

เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจกิจเอเปค ครั้งที่ 29

ประชุมเอเปค 2565 ธนาคารหยุดไหม

แม้ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษ ในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล นั่นเท่ากับว่าหน่วยงานราชการได้หยุดในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว หากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินงานตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และการให้บริการประชาชน แต่สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนให้พิจารณาตามความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป

โมเดลธนาคาร
วันหยุดพิเศษช่วงประชุมเอเปค 2022 ธนาคารยังเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศชี้แจงกรณีวันหยุดพิเศษช่วงเอเปค วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน

ทั้งนี้ ธปท. ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาให้หน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนหรือไม่ใช่ critical function เน้นการทำงาน Work from Home ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม

เมื่อพิจารณาจากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเท่ากับว่า ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ยังคงเปิดให้บริการปกติโดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชน ขณะที่หน่วยงานภายในของธนาคารแต่ละแห่งซึ่งไม่มีภารกิจให้บริการประชาชน อาจปรับเปลี่ยนมา Work from Home แทน

สำหรับวันหยุดเอเปคที่ใกล้มาถึงนี้ ใครที่วางแผนเที่ยววันหยุดประชุมเอเปค 2565 แนะนำให้เริ่มต้นมองหาที่พัก เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน จองรถเช่าเอาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวของคุณไม่สะดุด ส่วนใครที่ไม่ได้หยุดแต่ต้อง Work from Home หากอยากเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานให้ชิลล์สบายไปก็อาศัยโอกาสนี้ เปลี่ยนไปนอนทำงานที่ต่างจังหวัดกันได้

อ้างอิงข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า, ธนาคารแห่งประเทศไทย


READ MORE :
Previous articleWinter is coming รวมแฟชั่นเสื้อโค้ทกันหนาว หนาวนี้เจอกัน
Next articleiPad 10 ราคาเท่าไหร่ เปิดตัวสีใหม่สุดจี๊ด ไม่มีไม่ได้แล้ว!