สิทธิประกันสังคม จ่ายคัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง – พื้นที่ควบคุมสูงสุด

จ่ายจริงค่าตรวจ COVID-19 แรงงานกลุมเสี่ยง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร จนเกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศ หรือกว่า 50 จังหวัด เป็นผลให้ ศบค. ต้องออกมาตรการคุมเข้ม เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส #โควิด19 โดยการแบ่งพื้นที่ควบคุมตามความรุนแรงของ COVID-19 ในพื้นที่นั้น ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเลือดหมู หรือแดงเข้ม) 
  • พื้นที่เข้มงวดสุด ๆ มีการคัดกรองเข้าออกมากที่สุดยิ่งกว่าพื้นที่สีแดง ขณะนี้มีจังหวัดที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงเลือดหมูแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) 
  • มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 พื้นที่ ขณะนี้มีจังหวัดที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงแล้ว 23 จังหวัด
พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) 
  • พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) หรือพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย
พื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง) 
  • เป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุม และพบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย มีแนวโน้มที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) 
  • พื้นที่ที่ไม่มีการติดเชื้อ แต่ขณะนี้ไม่มีจังหวัดใดอยู่ในกลุ่มนี้แล้ว เนื่องจาก ศบค. ให้ถือว่า ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) โดยกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตน กรณีตรวจคัดกรองโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ใจความเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการทางการแพทย์ ให้สิทธิผู้ประกันตน ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 มีดังนี้

สิทธิประกันสังคม จ่ายคัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - พื้นที่ควบคุมสูงสุด
สิทธิประกันสังคม จ่ายคัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง – พื้นที่ควบคุมสูงสุด
สิทธิประกันสังคม จ่ายคัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - พื้นที่ควบคุมสูงสุด
สิทธิประกันสังคม จ่ายคัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง – พื้นที่ควบคุมสูงสุด

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชิงรุกในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

สิทธิประกันสังคม จ่ายคัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - พื้นที่ควบคุมสูงสุด
สิทธิประกันสังคม จ่ายคัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง – พื้นที่ควบคุมสูงสุด
สิทธิประกันสังคม จ่ายคัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - พื้นที่ควบคุมสูงสุด
สิทธิประกันสังคม จ่ายคัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง – พื้นที่ควบคุมสูงสุด

READ MORE :