ผู้ประกันตนเฮ เงินสมทบประกันสังคม 2564 เหลือ 2.5% นาน 3 เดือน

ads

ประกันสังคม ลดเงินสมทบช่วยเหลือนายจ้าง-ผู้ประกันตน

เมื่อวิกฤตโควิด-19 กลับมาสร้างผลกระทบระลอกใหม่ต่อภาคธุรกิจและประชาชนอีกครั้ง รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกมาตรการเยียวยาโควิด รวมถึงต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเดิม ๆ ที่เพิ่งสิ้นสุดลงไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน หรือปรับลดค่าน้ำ-ค่าไฟ เป็นต้น แน่นอนว่า สำนักงานประกันสังคม ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เคยออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนและผู้ประกอบการ โดยลดเงินสมทบประกันสังคม 2564 ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ได้เสนอเรื่องปรับลดเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้างเข้าหารือในที่ประชุมกรรมการสำนักงานประกันสังคมอีกครั้ง

ล่าสุด วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการสำนักงานประกันสังคม หรือบอร์ดประกันสังคม มีมติเห็นชอบปรับลดเงินสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เหลือฝ่ายละ 2.5% จากเดิมส่งฝ่ายละ 5% เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนจากผลกระทบโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปรับลดเงินสมทบประกันสังคม 2564 ใครมีสิทธิได้บ้าง

  • ปรับลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละ 5% เหลือฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน
  • ปรับลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 39 จากปกติที่ต้องจ่ายเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 216 บาท

ทั้งการปรับลดเงินสมทบประกันสังคม 2564 นั้น เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด 19

มาตรการเยียวยาประกันสังคม

ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน ดังนี้

  • ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน
  • ว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน
  • ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ได้รับเงินเยียวยา 50% ของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


READ MORE :