ประกันสังคมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท เช็คด่วนก่อนเสียสิทธิ์!

ads

เงื่อนไขการขอรับเงินสงเคราะห์บุตร จาก สำนักงานประกันสังคม

ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาประกาศเรื่องการเพิ่มเงินสังเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท สำหรับพ่อแม่ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และ 39  เพื่อเป็นการส่งเสริมคนไทยให้มีลูกมากขึ้น และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร

โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ปกครองจะได้รับนั้นคือได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ซึ่งบุตรนั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ในจำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีผู้ปกครองหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าประกันสังคมให้สิทธิ์เพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วย วันนี้ Promotions.co.th จะพาทุกคนไปดูรายละเอียดและเงื่อนไขของเรื่องนี้กันค่ะ

เงื่อนไขการขอรับเงินสงเคราะห์บุตร
เงื่อนไขการขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข


 • ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ 39
 • มีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่มีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน
 • บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้ เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น (สรุปง่าย ๆ เลยก็คือต้องเป็นบุตรทางสายเลือดนั่นเองค่ะ)
 • ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ในการได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีที่สงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์
 • เว้นแต่ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

การเบิกสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรต้องทำอย่างไร ?


ในการเบิกสิทธินั้นสำนักงานประกันสังคมจะทำการตรวจสอบ การนำเงินส่งมอบสมทบของผู้ประกันตน หากมีการนำเงินสมทบครบตามระยะเวลาที่กำหนด คือ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนบุตรคลอด จึงจะมีการย้อนหลังให้ไม่เกิน 1 ปี ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ยกเว้น ผู้ประกันตนไม่ได้สมทบเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน ณ วันที่สิทธิเกิดขึ้นเท่านั้น แต่การรับเงินสงเคราะห์บุตรก็สามารถมีสิทธิ์สิ้นสุดได้ หากเกิดกรณี ดังนี้

 • เมื่อบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต
 • มีการยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
 • ความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง
การเบิกสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรต้องทำอย่างไร ?
การเบิกสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรต้องทำอย่างไร ?

รับเงินได้ผ่านช่องทางใดบ้าง ?


โดยทางประกันสังคม จะโอนเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท เข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้รับประโยชน์ทดแทน โดนมีขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน ดังนี้

 1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยจะต้องมีหลักฐานครบถ้วน ซึ่งในกรณีที่ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร สำหรับบุตร 3 คนในคราวเดียวกัน สามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้
 2. จากนั้นเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะทำการตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
 3. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 4. พิจารณาสั่งจ่าย โดยจ่ายเป็นรายเดือนโอนเข้าบัญชีธนาคารเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

และในขณะนี้ทางสำนักงานประกันสังคมยังได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ผ่านระบบบริการพร้อมเพย์ กับธนาคารที่ผู้ประกันตนได้เปิดบัญชีเงินฝากเอาไว้

สำหรับสถานที่ยื่นเรื่องนั้น สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม: