ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ช่วงโควิด ทำเองได้ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้ใครหลายๆ คนต่างกลัวที่จะออกไปทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในธุรกรรมที่หลายคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำต้องเดินทางไปดำเนินการด้วยตัวเอง นั่นคือ การต่อใบขับขี่รถยนต์ แล้วถ้าบังเอิญใบขับขี่หมดอายุพอดีในช่วงนี้จะทำอย่างไรได้บ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศงดให้บริการเฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรม ณ สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) งดการอบรมสำหรับการขอใบอนุญาตขับรถรายใหม่ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ยกเว้น กรณีการผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้นำผลผ่านการอบรมมาดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

(2) งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด โดยให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรืออบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

(3) งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม ทั้งนี้ในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แต่ประชาชนยังสามารถใช้บริการที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ หรือ แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

เปิดขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2564

ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบก
ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบก

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ แล้วกดลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

(2) กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นก็เลือกประเภทการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์จากทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

  • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ระยะการอบรม 1 ชั่วโมง)
  • ใบอนุญาตขับรถขนส่ง (ระยะการอบรม 2 ชั่วโมง)
  • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ระยะการอบรม 3 ชั่วโมง)

(3) เลือกหัวข้อ แบบทดสอบก่อนอบรม

(4) ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม หลังจากนั้นจะเป็นการดูวิดีโอ อบรม

(5) ดูวิดีโอการอบรมการขับรถให้จบ มี 1 ชั่วโมง /2 ชั่วโมง /3 ชั่วโมง แล้วแต่กรณีไปค่ะ จะไม่สามารถข้ามได้

(6) เมื่อดูวิดีโอจบแล้วนะคะ ทำแบบทดสอบถามหลังอบรม หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้

(7) จะมีขึ้นหน้าต่างว่า ท่านผ่านการอบรมแล้ว จากนั้นให้เราเลือกกด ตกลง

(8) ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นให้จองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป สามารถนำผลการอบรมออนไลน์มาเป็นหลักฐานเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้น 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม

หลังจากอบรมใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

(1) เมื่อผ่านขั้นตอนการอบรมแล้ว ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมดำเนินการยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่สำนักงานขนส่ง โดยให้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อความสะดวกสบาย

(2) จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน เพื่อสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

(3) คลิกเลือกสำนักงานขนส่งที่สะดวกไปต่อใบขับขี่ จากนั้นก็ให้เลือกวันเวลาและกดยืนยัน

(4) บันทึกหน้าจอเป็นหลักฐานเพื่อไปยื่นในวันทำใบขับขี่

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก


READ MORE :