ลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ 2565 ใครได้บ้าง ? ลงทะเบียนที่ไหน มาดูเลย

1ผู้สูงวัย เตรียมตัวให้พร้อม !

ต้องยอมรับว่า “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ถือเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่ง ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเกษียณในแต่ละเดือน แม้ว่าเดือนกันยายน 2563 จะเกิดปัญหาขัดข้องเนื่องจากกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้ เพราะเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ จึงต้องเลื่อนการจ่ายเงินออกไปก่อน ซึ่งกรมบัญชีกลางยืนยันว่าจะสามารถจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน หรือก่อนวันที่ 22 กันยายนนี้แน่นอน

แต่ถึงจะเกิดเหตุขัดข้องที่ว่า แต่ถือเป็นข่าวดี สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และกลุ่มตกหล่นที่ไม่เคยได้รับเบี้ยมาก่อน รวมถึงผู้ที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายที่อยู่-ทะเบียนบ้าน เนื่องจากรัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เปิดลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุเมื่อไหร่ ?

 • เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 (ถ้าบัตรประชาชนระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
 • มีภูมิลำเนา-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านที่ระบุไว้

ลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุได้ที่ไหน ?

 • ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่ เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), สำนักงานเขต ในพื้นที่ที่ผู้รับสิทธิมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งสามารถไปติดต่อด้วยตนเอง หรือมีใบมอบอำนาจให้ญาติไปดำเนินการลงทะเบียนแทนได้

เงินผู้สูงอายุ  โอนเข้าบัญชีวันไหนที่ไหน ?

 • สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุจะถูกโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ในวันทำการ ซึ่งหากวันที่ 10 ของเดือนไหนตรงกับวันหยุด ภาครัฐจะดำเนินการโอนให้ก่อนวันที่ 10 ในวันทำการ

เงินผู้สูงอายุ ได้จำนวนเงินเท่าไหร่กันบ้าง ?

สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุนั้น ถูกแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี จะได้รับเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80-59 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท

READ MORE :
Previous articleห้ามพลาด! รองเท้าแตะ Nike ลดราคา มีรุ่นไหนบ้าง ราคาเท่าไหร่?
Next articleส่วนต่อเติมบ้านชั้นเดียว รั่ว-ซึม แก้ไขอย่างไร