จ้างงานเด็กจบใหม่ เป็นพนักงานราชการ กระทรวงไหนเปิดรับบ้าง

ads

เด็กจบใหม่อยากรับราชการ ฟังทางนี้

จากวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หลังผู้ประกอบการหลายแห่งต้องปิดกิจการถาวรหรือชั่วคราว ขณะที่บางแห่งจำต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วนหรือลดเวลาทำงานลง เพื่อพยุงธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เป็นผลให้อัตราการจ้างงานลดลงไปด้วย ด้วยเหตุนี้เองเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอในการจัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยระบบพนักงานราชการ โดยจะเป็นรับคนที่จบใหม่ เพื่อจัดสรรเข้าสู่หน่วนงานที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค

ซึ่งวันนี้ Promotions.co.th รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของการจ้างงานมาฝาก ว่ามีกระทรวงไหนเปิดรับสมัครกี่อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน และคุณสมบัติของผู้สมัครมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

สำหรับการประกาศรับสมัคร “พนักงานราชการเฉพาะกิจ” ตามประกาศของที่ประชุม ครม. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเอง เพื่อให้ได้พนักงานราชการที่ตรงกับลักษณะงาน เบื้องต้น รับสมัครเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่จบปริญญาตรี จบใหม่ ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร คาดว่า ใช้วิธีประเมินความรู้ ความสามารถ การสัมภาษณ์ และการทดสอบการปฏิบัติ เป็นต้น

เงื่อนไขการจ้างงาน

เป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด อาทิ

  • กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจถือเป็นกรอบอัตรากำลังเฉพาะกิจจะไม่นำไปรวมกับกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการปกติหรือกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ให้ส่วนราชการยุบเลิกกรอบอัตรากำลังดังกล่าวทันที
  • ห้ามเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานใด ๆ ทุกกรณี
  • พนักงานราชการที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ไม่สามารถเรียกร้องหรือขอปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น
  • สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่ คพร. กำหนด

ระยะเวลาการจ้างงาน

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญา ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น

ค่าตอบแทนที่ได้รับ

ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ มีประกันสังคม ยกเว้นในส่วนของสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ถูกกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน

กระทรวงไหนเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวนกี่อัตรา

ชุดข้าราชการครูไทย
แต่ละกระทรวงเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวนเท่าใด

(1) กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร จำนวน 1,045 อัตรา

(2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัคร จำนวน 406 อัตรา

(3) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร จำนวน 406 อัตรา

(4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร จำนวน 1,644 อัตรา

(5) กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร จำนวน 546 อัตรา

(6) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัคร จำนวน 406 อัตรา

(7) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร จำนวน 406 อัตรา

(8) กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัคร จำนวน 406 อัตรา

(9) กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร จำนวน 1,218 อัตรา

(10) กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัคร จำนวน 505 อัตรา

(11) กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร จำนวน 1,774 อัตรา

(12) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร จำนวน 406 อัตรา

(14) กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร จำนวน 406 อัตรา

(15) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร จำนวน 406 อัตรา

โครงการช่วยเหลือเด็กจบใหม่อื่น ๆ

นอกจากการเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา รัฐบาลยังสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือ นายจ้าง สถานประกอบการภาคเอกชน ให้เกิดสภาพคล่องทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสให้ผู้จบการศึกษาใหม่ที่ไร้ประสบการณ์การทำงานได้รับการบรรจุงานเพิ่มขึ้น ซึ่งภาครัฐเข้ามาช่วยอุดหนุนเงินเดือนครึ่งหนึ่ง (50% ของเงินเดือน) ตามวุฒิการศึกษา จำนวน 260,000 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

โดยผู้จบการศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ Co – payment ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • ต้องมีสัญชาติไทย และไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากการทำงานนอกเวลา (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา ซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาจากวันที่จบการศึกษา ผู้จบการศึกษาใหม่ยังเป็นผู้ว่างงานและไม่มีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรือ ถ้าอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือปีพ.ศ. 2563

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กระทรวงที่เปิดรับสมัคร ส่วนใครที่สนใจโครงการ Co-payment สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

ที่มา : กรมการจัดหางาน, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


READ MORE :