เช็คขั้นตอนลงทะเบียนธุรกิจ SMEs “รับเงินเยียวยา” 3,000 บาท 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย เชื่อว่าหลาย ๆ คงจะได้เห็นและได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือในส่วนต่าง ๆ ตามพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ผู้ประกันตนประกันสังคม ตามมาตรา 33, 39 และ 40 ทั้งรายเก่า และกลุ่มที่พึ่งขึ้นทะเบียนใหม่ ล่าสุด ข่าวดี! ช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด- 19 โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เห็นชอบ”โครงการเยียวยาใหม่”ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs พร้อมจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน

โดย ธุรกิจ SMEs หรือ Small and Medium Enterprises เรียกตามความเข้าใจเป็นธุรกิจที่ทำการดำเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต จำหน่าย ขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ใต้การควบคุมของธุรกิจ หรือ บุคคลอื่นบุคคลใด สำหรับ ธุรกิจ SMEs มีต้นทุนในการลงทุนต่ำ มีพนักงานจำนวนน้อย เพราะฉะนั้นสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท /คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน มีขั้นตอนการลงทะเบียน คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง และเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้

ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs)

มาตรการเยียวยานายจ้าง / ขั้นตอนการลงทะเบียนของนายจ้าง


 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง
 • สำหรับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเท่านั้น โดยจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 รับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 – 3 (ตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565)

2. เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน

 • รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน ตามจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
 • นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95  (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น)

***กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

เงินเยียวยารอบใหม่ ธุรกิจ SMEs รับ 3,000 บาท

ขั้นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 20 ต.ค. – 20 พ.ย.64

 • ยืนยันเข้าร่วมโครงการ
 • เลขบัญชีธนาคาร
 • ทราบยอดการจ้างงาน ณ เดือนที่เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาในการจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง 

 • เดือนตุลาคม 2564 เปิดให้เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีมาลงทะเบียน ขอรับการเยียวยา
 • เดือนพฤศจิกายน 2564 เริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ต่อเนื่องไปอีก 3 เดือน
 • เดือนมกราคม 2565 จะเป็นช่วงสิ้นสุดการจ่ายเงินเยียวยา

สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) หรือ มีคุณสมบัติตามที่กล่าวไปข้างต้น นายจ่างสามารถดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 20 ต.ค. – 20 พ.ย.64  รับเงินเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง จำนวน 3,000 บาท /คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย มีสถานประกอบการจํานวน 480,122 แห่ง สามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน เพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คสิทธิ์ของตัวเองให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับเงินเยียวยาในส่วนนี้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ตามขั้นตอนและวิธีที่กล่าวไปข้างต้น

อ่านเพิ่มเติม