ดูกันชัด ๆ เราชนะ – ม.33 เรารักกัน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ads

เทียบ 2 มาตรการ #เยียวยาโควิด19 ช่วยประชาชน

จากวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรา แล้วยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ทำให้ธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร และการให้บริการต่าง ๆ ก็ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้ง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาล กระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เร่งออกมาตรการต่าง ๆ มาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกัน เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ รวมถึง ม.33 เรารักกัน มาตรการเยียวยาโควิด-19 ล่าสุดที่มีสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบ

พอเห็นชื่อมาตรการเยียวยา COVID-19 แบบนี้ หลายคนอาจสับสนระหว่างมาตรการ “เราชนะ” และ “ม.33 เรารักกัน” ว่า มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา “ม.33 เรารักกัน” กับ “เราชนะ” ใช่บุคคลกลุ่มเดียวกันหรือไม่ ? ตามไปดูคำตอบกันเลย

เราชนะ คืออะไร

เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาชีพอิสระ เกษตรกร กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิใด ๆ จากรัฐบาลมาก่อน โดยมาตรการเราชนะ มอบเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 7,000 บาท/คน เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการเราชนะ

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(2) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

(3) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

(4) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

(5) ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

(6) ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

(7) ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ไทมไลน์จ่ายเงินเยียวยาตามโครงการเราชนะ
กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

ได้รับสิทธิตามมาตรการเราชนะโดยอัตโนมัติผ่านบัตรคนจน โดยได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 สัปดาห์ละ 675-700 บาท และจะได้รับงวดต่อไปในทุก ๆ วันศุกร์ จนครบจำนวนเงิน 5,400-5,600 บาท (เนื่องจากมีการนำไปคำนวณกับเงินเยียวยาเดิม จะทำให้ภาพรวมได้รับ 7,000 บาทเท่ากับกลุ่มอื่น)

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน

สามารถตรวจสอบสิทธิเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากผ่านเกณฑ์ จะได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเช่นกัน โดยมีการแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ ทุก ๆ วันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบจำนวนเงิน 7,000 บาท

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการเยียวยาใด ๆ

โดยประชาชนในกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com (ขณะนี้ได้ปิดลงทะเบียน) ซึ่งรัฐบาลจะโอนเงินเข้าทุกวันพฤหัสบดี งวดแรกจะได้ 2,000 บาท และโอนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบวงเงินที่ได้ 7,000 บาท

ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนเราชนะที่ไหน

กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนเราชนะ ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือจุดบริการเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 จากนั้นจะทยอยโอนให้รายสัปดาห์จนครบ 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายสิทธิเราชนะผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้อีกด้วย

เราชนะ ใช้สิทธิที่ไหนได้บ้าง

กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง

ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC
ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ใช้แอปถุงเงิน ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ใช้แอปถุงเงิน
ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าคนละครึ่ง
ร้านค้าเราชนะ ร้านค้าเราชนะ
แท็กซี่ หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ลงทะเบียนร่วมโครงการ แท็กซี่ หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ลงทะเบียนร่วมโครงการ

ม.33 เรารักกัน คืออะไร

เป็นมาตรการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยรัฐบาลพร้อมจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาทตลอดทั้งโครงการ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน

(1) เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

(2) มีสัญชาติไทย

(3) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(4) ไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”

(5) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564
 • เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ทุกคน ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
วันที่ 8-14 มีนาคม 2564
 • ธนาคารกรุงไทยทำการตรวจสอบข้อมูล ประมวลการคัดกรอง
วันที่ 15-21 มีนาคม 2564
 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิเรารักกัน เริ่มกดยืนยันตัวตน และกดใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564
 • ระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินตามโครงการ ม.33 เรารักกัน
ม.33 เรารักกัน เงินเข้าวันไหน
 • วันที่ 22 มีนาคม 2564 รับวงเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 29 มีนาคม 2564 รับวงเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 5 เมษายน 2564 รับวงเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 12 เมษายน 2564 รับวงเงิน 1,000 บาท
ม.33 เรารักกัน ใช้สิทธิที่ไหนได้บ้าง

ผู้ได้สิทธิตามโครงการ ม.33 เรารักกัน สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า / ผู้ประกอบการ / บริการ ดังต่อไปนี้

 • ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ใช้แอปถุงเงิน
 • ร้านค้าคนละครึ่ง
 • ร้านค้าเราชนะ
เพิ่งลาออกจากงาน ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน ได้หรือไม่ ?

สำหรับใครผู้ประกันตน ม.33 ที่ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง หลังวันที่ 19 มกราคม 2564 สามารถเข้าร่วมมาตรการ “ม.33 เรารักกัน”​ ได้ โดยหากพบปัญหา ตรวจสอบสิทธิไม่ผ่าน ก็สามารถยื่น “ทบทวนสิทธิ” ได้อีกครั้ง


READ MORE :