แปะโน๊ตไว้ ! ต้องชำระภาษีที่ดินใหม่ 2565 ภายในเดือนสิงหาคมนี้

ไปดู ไม่จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจออะไรบ้าง ?

หลังมีประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 แต่ปรากฎว่า กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเลื่อนเก็บภาษีที่ดินจากเดิมต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง

โดยผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดิน ประกอบด้วย

(1) เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เจ้าของบ้าน เจ้าของที่ดิน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หากใครมีชื่อเป็น “เจ้าของ” คน ๆ นั้นคือ ผู้ที่ต้องเสียภาษี

(2) เจ้าของห้องชุด หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(3) ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐ อาทิ ผู้เช่าที่ราชพัสดุอยู่ แม้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่นั้น ๆ แต่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายฉบับนี้

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ผู้ที่จะต้องเสียภาษีที่ดินสามารถเดินทางไปชำระภาษีที่ดิน 2563 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ดังนี้

(1) ถ้าที่ดิน/ห้องชุด ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ต้องไปเเสียภาษีที่ดิน ณ สำนักงานเขตที่

(2) ถ้าที่ดิน/ห้องชุด ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา ต้องไปเสียภาษีที่ดิน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

(3) ถ้าที่ดิน/ห้องชุด ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ต้องไปเสียภาษีที่ดิน ณ สำนักงานเทศบาล

(4) ถ้าที่ดิน/ห้องชุด ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบาล ต้องไปเสียภาษีที่ดิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ถ้าไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีโทษอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่ไม่มาชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 จะต้องเสียภาษีค้างชำระและเบี้ยปรับเพิ่ม ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 แต่ต่อมาได้มาชำระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนไปยังประชาชนผู้เสียภาษีภายในเดือนกันยายน 2563 ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจำนวนภาษีค้างชำระ

(2) ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจำนวนภาษีค้างชำระ

(3) ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ในหนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจำนวนภาษีค้างชำระ

(4) ผู้เสียภาษีที่ไม่ได้มาชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นเดือนสิงหาคม 2563 จนถึงวันที่มีการมาชำระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระ


READ MORE :

Hot Topics

Reviews