Home Promotions.co.th News Education เคาะแล้ว ! 13 ส.ค. นี้ เปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

เคาะแล้ว ! 13 ส.ค. นี้ เปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

ศธ. แจ้งเปิดเรียนตามปกติ

ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ภายในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย สถานศึกษาทั่วประเทศได้ประกาศเปิดเทอมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพียงแต่การเปิดเทอมยุคโควิด-19 จำต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนไปจากเดิม เพื่อให้มั่นใจว่า ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ #COVID19

โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้วางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามความเหมาะสมตามแต่ละสถานศึกษา อาทิ จัดให้เรียน 5 วัน หยุด 9 วัน (อาทิตย์เว้นอาทิตย์), สลับเรียนเช้า-บ่าย หรือสลับวันคี่/วันคู่ เป็นต้น ขณะเดียวกันในส่วนของนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียน ก็สามารถเรียนออนแอร์และเรียนออนไลน์ที่บ้านได้เช่นกัน ส่วนตารางเรียน ตลอดจนวิชาส่งการบ้าน ส่งรายงาน หรือใบงาน ก็ขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นผู้กำหนด

กระทั่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ โดยจะเริ่มต้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นี้ แต่ทั้งนี้ สถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการด้านสาธารณสุข 5 ข้อ ประกอบด้วย

(1) ต้องมีการคัดกรองสุขภาพ ซึ่งโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่จุดรับ-ส่งนักเรียน เพื่อจะได้ดูว่านักเรียนมีอาการป่วยหรือไม่

(2) บุคลากรครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และนักเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

(3) ติดตั้งจุดบริการล้างมือ หรือที่วางเจลแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

(4) ลดการแออัด ด้วยการเว้นระยะห่างในห้องเรียน ห้องสมุด และโรงอาหาร อาทิ การรับประทานอาหารกลางวัน ให้ผลัดกันทานอาหาร อาจจะแบ่งเป็น 3-4 ผลัด ๆ ละ 30 นาที ก็ได้

(5) ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” แต่หากเด็กเล็ก โรงเรียนจะต้องจดข้อมูลบันทึกเอาไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบย้อนหลัง หากมีการพบผู้ติดเชื้อ

สำหรับการเปิดทดลองเรียนแบบเต็มรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดให้มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงหารือเพิ่มเติมในส่วนของการเกณฑ์การวัดผลเด็กในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มว่า อาจไม่ใช้วิธีวัดผลด้วยการสอบอย่างที่ผ่านมา ส่วนจะวัดผลแบบไหน ยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันอยู่

นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมผู้ปกครอง จัดงานกีฬาสี หรือกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษา ยังคงขอให้งดเว้น หรือถ้ามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวจริง ควรประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเสียก่อน

เปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ภาพจาก ศธ.360 องศา

ที่มา : ศธ.360 องศา


READ MORE :
Exit mobile version