Home Promotions.co.th News Finance เคาะแล้ว ! จ่ายเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน ม. 33 ที่ส่งเงินสมทบ ไม่ครบ 6 เดือน

เคาะแล้ว ! จ่ายเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน ม. 33 ที่ส่งเงินสมทบ ไม่ครบ 6 เดือน

เช็กเลย! มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เป็นผลให้พนักงานและลูกจ้างจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ เพราะว่างงานหรือตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว แต่หากคุณเป็น “ผู้ประกันตน” ในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33, มาตรา 39 หรือมาตรา 40 ก็ยังเบาใจได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากว่า คุณยังได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคมอยู่บ้าง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละมาตรา

และนี่คือสิทธิประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนตามมาตราต่าง ๆ ได้รับความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติ #โควิด19 

ผู้ประกันตน มาตรา 33


กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย

ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

  • นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากมีลูกจ้างสุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถทำงานตามปกติได้
  • หน่วยงานภาครัฐสั่งหยุดกิจการชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
  • นายจ้างไม่ให้ทำงาน โดยให้ลูกจ้างกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19
ผู้มีสิทธิ์ : 

ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนการว่างงานหรือถูกรัฐสั่งให้กักตัว หากส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน จะไม่สามารถรับเงินชดเชยได้

รับเงินชดเชยเท่าไร : 

ได้รับเงิน 62% ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ แต่ไม่เกิน 90 วัน ดังนั้น จะได้รับเงินสูงสุดไม่เกินเดือนละ 9,300 บาท (ฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท)

กรณีลาออกจากงานเอง

สำหรับกรณีนี้ ผู้ประกันตนที่ลาออกเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป) จะได้รับเงิน 45% ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ดังนั้น จะได้รับเงินสูงสุดไม่เกินเดือนละ 6,750 บาท (ฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท)

กรณีถูกเลิกจ้าง

หากถูกเลิกจ้างในช่วงโควิด-19 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป) ได้รับเงิน 70% ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 200 วัน เท่ากับว่าจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกินเดือนละ 10,500 บาท (ฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท)


ผู้ประกันตน มาตรา 39


ผู้ประกันตน มาตรา 39 ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ แต่ไม่คุ้มครองกรณีว่างงาน ดังนั้น ผู้ประกันตนที่หยุดทำงานชั่วคราว หรือไม่ได้ทำงานประจำ จะไม่สามารถรับเงินเยียวยากรณีว่างงานจากประกันสังคมได้


ผู้ประกันตน มาตรา 40


หากผู้ประกันตน มาตรา 40 ต้องหยุดกิจการชั่วคราว หรือว่างงานเพราะปิดกิจการ จะไม่สามารถรับเงินเยียวยากรณีว่างงานจากประกันสังคมได้ เพราะสิทธิประกันสังคม มาตรา 40 ไม่ได้คุ้มครองเรื่องนี้ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น


ผู้ประกันตน ม. 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ได้รับเงินเยียวยาไหม


แต่มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมยังไม่หมดเท่านี้ เพราะล่าสุด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเงินชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคม คือ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องตกงานหรือถูกเลิกจ้าง และไม่ได้รับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน เนื่องจากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ไม่ครบ 6 เดือนตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตน ม. 33 ที่ส่งเงินสมทบ ไม่ครบ 6 เดือน เป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม


READ MORE :
Exit mobile version