มีผลแล้ว ! กฎคุมขายสินค้าออนไลน์ ต้องแจ้งราคา รายละเอียดให้ชัด

ads

พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ รู้ไว้ !

เมื่อการ “ขายของออนไลน์” กลายเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักที่มาแรงยุคนี้ ด้วยเทคโนโลยีและการแข่งขันของอีมาร์เก็ตเพลซที่แห่เข้ามาในไทย นี่ยังไม่รวมโซเชียลคอมเมิร์ซที่กำลังมาแรงเช่นกัน หลังพบว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียในไทยถือเป็นเบอร์ต้น ๆ ของโลกทีเดียว

ท่ามกลางธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งในวิกฤตโควิด-19 ที่หลายคน หันมาจับธุรกิจนี้มากขึ้น เพื่อหารายได้เสริมในสถานการณ์ที่ถูกลดเงินเดือน หรือตกงานกระทันหัน และเพื่อควบคุมการขายสินค้าออนไลน์ ทางภาครัฐได้ออกกฎคุมขายของออนไลน์  หลังที่ผ่านมา พบว่า พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ไม่ยอมแจ้งราคาสินค้า แต่ให้ลูกค้าสอบถามราคาทาง Inbox ของ facebook Page หรือ Line

และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 102 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย

การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคา หรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ 5 กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ 4 ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วน และเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ 6 การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 4 ต้องแสดง ให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว บรรดาผู้ค้าออนไลน์และ E-Commerce ก็ควรต้องปรับตัวและปฏิบัติให้เข้ากับกฎหมายนี้ที่ตอนนี้เริ่มประกาศใช้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง


READ MORE :