สรุปแล้ว ! กลุ่มเปราะบาง รับเงินเยียวยาโควิด-19 รวดเดียว 3,000 บาท

ดูเงื่อนไข ใครได้-ไม่ได้เงินเยียวยา 3,000 บาท บ้าง?

หลังรัฐบาลประกาศข่าวดี ! ออกมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น “ประชากรกลุ่มเปราะบาง” เบื้องต้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบมอบช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่เข้าเกณฑ์ จำนวนคนละ 3,000 บาท

แม้มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางจะออกมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่กำหนดการที่ชัดเจนว่า เงินเยียวยา 3,000 บาท จะถูกโอนเข้าบัญชีเมื่อไหร่ และมีวิธีจ่ายเงินเยียวยาในรูปแบบใดกันแน่ และล่าสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยได้ข้อสรุปว่าจะจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รวดเดียว 3,000 บาท

กลุ่มเปราะบาง มีใครบ้าง ? ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ไหน

กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเด็กแรกเกิด
กลุ่มคนพิการ 
  • ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่นี่ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ govwelfare.cgd.go.th

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่ายกี่เดือน

การจ่ายเงินเยียวยา​กลุ่ม​เปราะบางที่ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​การ​แพร่ระบาด​ของ​เชื้อไวรัส​โค​วิด-​19 จะจ่ายเงินเยียวยา เพียงครั้งเดียว จำนวน 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม​ 2563

แต่ทั้งนี้ ผู้ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

ช่องทางการรับเงินเยียวยา

สำหรับช่องทางการรับเงินเยียวยานั้น จะเป็นช่องทางเดียวกับที่ได้รับเงินอุดหนุนและเบี้ยยังชีพที่เป็นรายเดือนอยู่แล้ว แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

(1) หากเคยรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคาร เงินเยียวยาครั้งนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยผู้สูงอายุ หรือเพิ่มเติมจากคนพิการ

(2) หากไม่มีบัญชีธนาคาร หรือไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตั้งแต่แรก จะเป็นการไปรับเงินเยียวยาที่เป็นเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือใด ๆ รัฐบาลได้ขอขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเขต หรือ อบต. ใกล้ที่อยู่อาศัย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือต่อไป หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง หรือท่านผู้อ่านจะเข้าไปตรวจสอบเช็คสิทธิสวัสดิการสังคมได้ตามเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้แนะนำไว้ในข้างต้น


READ MORE :