มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. ชำระดีมีคืน คืนเงิน 3,000 ล้านบาท

ads

ของขวัญปีใหม่ จาก ธ.ก.ส.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร ทั้งการขยายระยะเวลาชำระหนี้ลดดอกเบี้ย รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระด้านหนี้สินและค่าใช้จ่ายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

แม้ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่าน การควบคุมการแพร่กระจาย #โควิด19 ในบ้านเราจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ธ.ก.ส. ยังไม่นิ่งนอนใจ ทยอยออกมาตรการมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยเป็นระยะ อย่างมาตรการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งประกันราคาข้าว และประกันราคายาง

และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 ทำให้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 45 จังหวัด อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวต่อเศรษฐกิจในปี 2564 ส่วนผลกระทบจะรุนแรงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรไทยที่ยังไม่สามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้ถึง 100% ทาง ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ 2564 แก่เกษตรกรโดยเฉพาะ นั่นคือ “มาตรการชำระดีมีคืน” และ “มาตรการลดภาระหนี้” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. ชำระดีมีคืน
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. ชำระดีมีคืน ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. ชำระดีมีคืน

สำหรับโครงการ “ชำระดีมีคืน” เป็นมาตรการคืนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งมีสถานะหนี้เป็นหนี้ปกติ และไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน โดยมีหนี้คงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อลูกค้า ธ.ก.ส. ชำระหนี้จะได้รับคืนดอกเบี้ย ด้วยการโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าในวันถัดไปหลังจากวันที่ชำระหนี้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับคืน มีดังนี้

กรณีเป็นเกษตรกร และบุคคล 
  • จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน รายละ 5,000 บาท
กรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  • จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

โดยมาตรการชำระดีมีคืน ใช้วงเงินงบประมาณ 3,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินงบประมาณ

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. ลดภาระหนี้

เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ค้างชำระหรือสถานะหนี้ปกติ ที่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกินกว่า 15 เดือน ซึ่งต้องมีหนี้คงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล โดย ธ.ก.ส. จะนำดอกเบี้ยที่คืนให้มาลดภาระหนี้ด้วยการตัดชำระต้นเงิน และหลังจากตัดชำระหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันถัดไป

กรณีเป็นเกษตรกร และบุคคล 
  • จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
กรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  • จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่จำกัดวงเงินที่จะคืน

ทั้งนี้ มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการลดภาระหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

อย่างไรก็ดี หลังการชำระหนี้ ธ.ก.ส. จะส่งข้อความ SMS ให้เกษตรกรลูกค้าได้รับทราบเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากและกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เช่นกัน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร Call Center 02-5550555 หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


READ MORE :