เงินผู้สูงอายุไม่เข้าติดต่อที่ไหนได้? – งบประมาณไม่พอต้องรอหน่อย

หลายคนถามเข้ามาใน Facebook คุณ อนุวัต จัดให้ สำหรับเบี้ยคนพิการ เบี้ยยังชีพ และ เงินผู้สูงอายุ ยังไม่เข้าซักที จะต้องไปติดต่อใครได้ และต้องไปร้องเรียนที่ไหน หรือ สามารถเร่งเงินได้หรือไม่? วันนี้มีคำตอบ

เบี้ยคนพิการ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพกันยายน ล่าช้า

delay in elder disability budgets
อ้างอิง Facebook คุณอนุวัต จัดให้ https://www.facebook.com/anuwatf.ch7/videos/648633409392300

กรมปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ “ส.ถ.” มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเบี้ย และเงินช่วยเหลือเหล่านี้ ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพออาจหมายถึงการเบิกจ่ายล่าช้า และไม่ใช่ไม่มีงบประมาณ ซึ่งในปัจจุบัน เดือนกันยายน 2563 นี้ ยังอยู่ระหว่างการของบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งหากเรียบร้อยแล้วจะมีการโอนเงินให้อย่างเร่งด่วน

เงินไม่เข้าติดต่อที่ อปท.

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เงินอุดหนุน เงินผู้สูงอายุ และเบี้ยเลี้ยงคนพิการ ให้นำสมุดบัญชีที่เชื่อมบัญชีการโอนไว้ ไปติดต่อ อปท หรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของพื้นที่นั้นๆ แต่อย่างไรก็ดี หากมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจไม่ใช่ในเรื่องของข้อผิดพลาดทางบัญชี แต่เป็นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งคาดว่าแม้ติดต่อไปก็ไม่ได้ทำให้ได้เงินเร็วขึ้น