Home Promotions.co.th News Finance เงินอุดหนุนบุตรได้ถึงกี่ขวบ ได้เท่าไหร่ เช็กสิทธิ์ที่ไหน ปี 2564

เงินอุดหนุนบุตรได้ถึงกี่ขวบ ได้เท่าไหร่ เช็กสิทธิ์ที่ไหน ปี 2564

เช็กเงินอุดหนุนบุตรเดือนเมษายน 2564 เข้าวันไหน

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมักจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก อาทิ ค่านมผง ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าของใช้ ค่ารักษาพยาบาล ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีภาระที่เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐจึงมีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทยที่มีรายได้น้อย สำหรับในปี 2564 นี้ หลายคนคงสงสัยว่าเงินอุดหนุนบุตรจะได้รับถึงอายุกี่ขวบ ได้เงินเท่าไหร่ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้าง เงินเข้าวันไหน Promotions จึงขออัปเดตข้อมูลให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ทราบกันที่นี่

เงินอุดหนุนบุตรได้ถึงกี่ขวบ

เงินอุดหนุนบุตร หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ที่มีสิทธิได้รับคือเด็กแรกเกิด สัญชาติไทย ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนถึงอายุครบ 6 ขวบ และอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิ 100,000 บาทต่อคนต่อปี ของสมาชิกครัวเรือน และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน รวมทั้งผู้ปกครองมีสัญชาติไทย และต้องอุปการะ อาศัยอยู่ร่วมกับเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนบุตรได้เท่าไหร่

ภาครัฐจะให้เงินอุดหนุนบุตร รายละ 600 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2564 เข้าวันไหน

เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ รายละ 600 บาทต่อเดือน ประจำเดือนเมษายน 2564 จะเข้าวันที่ 9 เมษายน 2564

ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรได้ที่ไหน

พ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th โดยระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน, เลขประจำตัวประชาชนของเด็กแรกเกิด และกรอกรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่มค้นหาข้อมูล

ระบบตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ สำนักงานเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร, ศาลาว่าการเมืองพัทยา พื้นที่เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศกาล พื้นที่ต่างจังหวัด โดยมีเอกสารการลงทะเบียนดังนี้

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคาร ธกส. อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 • สำเนาเอกสาร หรือ บัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ บัตรแสดงสถานะ/ตำแหน่ง หรือเอกสารแสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หมายเลขโทรศัพท์ 02-651-6534, 02-651-6920, 02-651-6902 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 ติดต่อตามวันเวลาราชการ
 • หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดที่ลงทะเบียนไว้
 • เว็บไซต์ www.DCY.go.th หรือ www.CSG.DCY.go.th

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กแรกเกิดและมีคุณสมบัติลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทต่อเดือนได้ สามารถลงทะเบียนได้ตามข้อมูลข้างต้น เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นอกจากนี้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ในสิทธิ์ประกันสังคม สามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินสังเคราะห์บุตรได้เพิ่มเติม เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์รับเงินสวัสดิการสำหรับการเลี้ยงดูบุตร

READ MORE>>>

Exit mobile version