ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ด้วยตนเอง ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2565

พอเริ่มเข้าปี 2564 มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องเตรียมตัวยื่นแบบแสดงรายได้ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 หากรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดก็จะต้องเสียภาษีตามอัตราที่กรมสรรพากรตั้งไว้ แต่ทั้งนี้ ยังมีส่วนของค่าลดหย่อนภาษี ที่ช่วยให้การคำนวณค่าภาษีของเราถูกลง ถึงขั้นได้รับเงินภาษีที่เสียไปกลับคืนมาด้วย ฉะนั้น ใครที่อยากได้เงินภาษีก้อนนี้คืนกลับมาเร็ว ๆ ตามมาดูวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565 พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีรายการต่าง ๆ ที่รัฐกำหนดว่ามีอะไรบ้าง

รู้จักการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ดูง่าย ๆ ว่าใครจะยื่นแบบไหน

 • ภ.ง.ด.90 : ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล
 • ภ.ง.ด.91 : ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นภาษี 2565 มีอะไรบ้าง

(1) เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ

(2) รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา หรือบุตร

(3) เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน, เบี้ยประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เอกสารช้อปดีมีคืน หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ

รายการลดหย่อนภาษี 2565 มีอะไรบ้าง ?

ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
 • ค่าลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนบุตรที่เรียนอยู่ และอายุไม่เกิน 25 ปี ได้ 30,000 บาท/บุตร 1 คน
 • ค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป และเกิดตั้งแต่ปี 2561 จะได้ค่าลดหย่อนเพิ่มอีก 60,000 บาท
 • ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ลดหย่อนได้ไม่เกินปีละ 60,000 บาท
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ซึ่งต้องอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 4 คน (รวมพ่อแม่ของคู่สมรส)
 • ค่าอุปการะคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ ลดหย่อนได้ 60,000 บาท/คน
ค่าลดหย่อนประกัน-ลงทุน
 • ประกันสังคม ลดหย่อนได้ตามจริง 5,850 บาท ซึ่งลดลงจากเดิม 9,000 บาท เพราะมีการปรับลดอัตราการหักเงินถึง 2 รอบ เพื่อลดภาระช่วงโควิด-19
 • เบี้ยประกันชีวิต หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพ หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ได้ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ประกันชีวิตคู่สมรส หากคู่สมรสไม่มีเงินได้ 10,000 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุน กบข. และกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 13,200 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) 200,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์
 • ดอกเบี้ยบ้าน ได้ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท
 • โครงการบ้านหลังแรก ปี 2559 นำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 120,000 บาท
ค่าลดหย่อนเงินบริจาค
 • บริจาคให้พรรคการเมือง ไม่เกิน 10,000 บาท
 • บริจาคให้มูลนิธิและองค์กรสาธารณะกุศล จ่ายตามจริงไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อน
 • บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา / กีฬา / โรงพยาบาลรัฐ / สังคมต่าง ๆ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อน
ค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐ

ยื่นภาษี 2565 ได้ถึงวันไหน

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 8 เมษายน ปัจจุบันนี้ การยื่นภาษีทำได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร rd.go.th

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ด้วยตัวเอง

ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ด้วยตนเอง
ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ด้วยตนเอง

(1) เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร rd.go.th

(2) เลือก ภ.ง.ด.90/91 (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนยื่นภาษีก่อน)

(3) เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่หน้า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 หากข้อมูลถูกต้องให้กดทำรายการต่อไป

(4) เลือกสถานะจัดการชีวิต

(5) เลือกประเภทเงินได้ และค่าลดหย่อนการเสียภาษี

 • หากเป็นมนุษย์เงินเดือนให้เลือกมาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง
 • ส่วนเงินที่ได้รับยกเว้นหรือค่าลดหย่อน มีให้เลือกทั้งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม, ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF หรืออุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดทำรายการต่อไป

(6) กรอกรายการเงินเดือนค่าจ้างบำนาญต่างๆ โดยเอามาจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ กรอกในช่อง “บันทึกจำนวนเงินที่สะสมตลอดปี” ที่สำคัญต้องไม่ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ส่วนคนที่เปลี่ยนงานหรือออกจากงานระหว่างปีให้ติดตามขอเอกสารของที่ทำงานเก่าและที่ทำงานใหม่เพื่อนำมายื่นรวมกันด้วย

(7) บันทึกรายการค่าลดหย่อนที่เรามี กรอกใส่ทั้งหมด

(8) ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณภาษี โดยระบบของกรมสรรพากรจะคำนวณให้อัตโนมัติ

(9) หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องให้ทำการยืนยันเพื่อยื่นแบบภาษี

(10) กดยืนยันการจ่ายเงินหรือตรวจสอบการคืนภาษี และเลือกช่องทางทำธุรกรรมการเงินที่สะดวกที่สุด

เมื่อรู้แบบนี้แล้วก็รีบไปยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2565 กันเลย เพราะยิ่งยื่นไวก็ยิ่งมีโอกาสได้เงินภาษีคืนเร็วกว่าคนอื่น สำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นภาษี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมสรรพากร โทร. 1161

ที่มา : กรมสรรพากร