เกษตรกร ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com รับเงินเยียวยา 3500 บาท

ads

เกษตรกร ควรรู้

โครงการเราชนะ หนึ่งในมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ เป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก เนื่องจากมาตรการนี้ คือการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนรายละ 7,000 บาท แบ่งจ่าย 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม) โดยสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ นั่นคือ ใครบ้างมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาโควิดก้อนนี้ จำเป็นต้องลงทะเบียนรับสิทธิเหมือนโครงการคนละครึ่งไหม ? ตามไปดูคำตอบกันเลย

กลุ่มที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท โครงการเราชนะ

1. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33

2. ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ

3. ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

กลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท โครงการเราชนะ

แบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ประกอบด้วย
  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว
  • กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง แต่ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ด้วยหรือไม่อีกครั้ง
กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิม ประกอบด้วย
  • กลุ่มอาชีพอิสระ (แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์ เป็นต้น)
  • กลุ่มเกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ และจะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียว

เมื่อเป็นเช่นนี้ สรุปได้ว่า กลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับเงิน #เยียวยาโควิด19 รอบ 2 ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com เพียงแต่การเยียวยา COVID-19 ตามมาตรการ #เราชนะ จะมีข้อแตกต่างจากการเยียวยาเกษตรกร รอบ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การลงทะเบียนรับสิทธิเราชนะ ไม่ต้องใช้ทะเบียนเกษตรกร

2. เกษตรกร ที่จะขอรับเงินเยียวยาโควิด-19 รอบ 2 ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

3. การจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเราชนะ จะไม่ใช้หลักเกณฑ์ 1 ครัวเรือน 1 สิทธิ แต่ให้สมาชิกในครัวเรือนที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้

คุณสมบัติต้องห้ามเกษตรกรที่ไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา รอบ 2 เบื้องต้นมี 4 ข้อ

  • อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์
  • เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ
  • กลุ่มผู้มีรายได้สูง
  • กลุ่มแรงงานที่ได้รับสิทธิจากประกันสังคม มาตรา 33

ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท จากมาตรการเราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com ได้ทั้งหมด


READ MORE :