20 ธ.ค. ไปเลือกตั้ง อบจ. ไม่ได้ ต้องทําอย่างไร ?

ads

เลือกตั้งอบจ 2563 ไปใช้สิทธิได้ ให้ทำตามนี้

เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ก็ถึงวันเลือกตั้ง อบจ. ซึ่งถูกกำหนดให้เปิดหีบลงคะแนนพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และปิดหีบในเวลา 17.00 น. และตามที่ทราบกันดีว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. ต้องเดินทางไปใช้สิทธิตามภูมิลำเนาของตนเท่านั้น ไม่สามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้

ทั้งนี้ ก่อนจะถึงวัน #เลือกตั้งอบจ ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งประชาชนซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าต้องไปใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งใด ไปจนถึงรายชื่อผู้สมัครนายก อบจ. ในแต่ละจังหวัดมีใครบ้าง ? ผ่านทางออนไลน์ ตลอดจนย้ำเตือนให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สะดวกเดินทางไปเลือกตั้งยังภูมิลำเนาเดิม ให้ดำเนินการยื่นหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วิธีตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.) สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่ เว็บไซต์ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (คลิกที่นี่)

เว็บไซต์ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
เว็บไซต์ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

ลำดับถัดมาให้กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จะปรากฏหน้าต่างขนาดเล็กที่ระบุข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเภทการเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง (20 ธันวาคม) เขตและหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตัวเอง

ผลการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
ผลการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

วิธีค้นหารายชื่อผู้สมัครนายก อบจ.

ใครที่ไม่มั่นใจว่า เขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิลงคะแนนนั้น มีผู้สมัครนายก อบจ. กี่คน ชื่ออะไรบ้าง ? และมีหมายเลขอะไร สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่ เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครนายก อบจ. (คลิกที่นี่)

เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครนายกอบจ
เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครนายกอบจ

จากนั้น ให้คลิกเลือกชื่อ “จังหวัด” ที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครนายก อบจ. ต่อมา กดปุ่ม “ตรวจดูหมายเลขผู้สมัคร” ระบบจะแสดงข้อมูลว่า ในจังหวัดที่คุณมีสิทธิเลือกตั้งนั้น มีผู้สมัครชื่ออะไรบ้าง แต่ละคนหมายเลขอะไร

เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครนายกอบจ
เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครนายกอบจ

เลือกตั้ง อบจ. 2563 ใครไปไม่ได้ ต้องทําอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 13-19 ธันวาคม 2563)

หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 ธันวาคม 2563) สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มีดังนี้

(1) มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

(2) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

(3) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

(4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

(5) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

(6) ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

(7) มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

อย่างไรก็ดี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง